Turisme – Masser af turisme i Vordingborg Kommune, men bæredygtig!

Den samlede effekt af turismen i Vordingborg Kommune er betydelig. Der omsættes for ca. 520 millioner kr., og mellem 750 og 800 personer er beskæftiget. 90% af omsætningen genereres af Møns 10.000 indbyggere, hvilket gør Møn meget afhængig af udviklingen i turismen. Men det er også turistmagneten Møn, der er med til at trække turister til Sydsjælland.

Vores kommune kan byde på verdensklasse i naturoplevelser, en kongeborg med en enestående historie, fantastiske kyststrækninger med 9 lystsejlerhavne, formidable strande, talrige gravhøje, voldsteder og skanser, internationalt berømmede kirker og kalkmalerier, masser af kunstgallerier, lokale fødevarer og hele 3 hyggelige købstæder. Her er også gode muligheder for afslapning, lystfiskeri og oplevelser på havet.

Der er realistiske muligheder for større omsætning og beskæftigelse, hvorfor Borgerlisten prioriterer turisterhvervet højt og satser på at udbygge turismen – men med omtanke.

  • JA til bæredygtig turisme
  • JA til flere overnatningsmuligheder
  • JA til bynære strande
  • JA til gode turisthavne
  • JA til bæredygtig fisketurisme
  • JA til levende købstæder

 

Ja til bæredygtig turisme

Der er i 2014 udarbejdet en potentialeplan for Kystdestination Møns Klint: Møn skal være kendt for ”den vildeste natur i Danmark”, og turistomsætningen på Møn skal fordobles. Nu er der mange naturbeskyttelsesområder på Møn, som kommunen har ansvar for, herunder Klinteskoven, og kommunen har også en interesse i at fremme turismen i Sydsjælland og at udvide turistsæsonen. Så en fordobling af omsætningen på Møn kan ikke gøres uden et samarbejde med Vordingborg Kommune.

Borgerlisten vil passe på naturen – dyr, planter og miljø – så vore efterkommere og turister i mange hundrede år kan nyde den og leve af den. Presser vi naturen, er det ikke sikkert, at vi kan prale af ”den vildeste natur” i fremtiden. Der skal skabes balance mellem at udnytte og beskytte.

At fordoble eller mangedoble omsætningen kan foregå på mange måder, og det er her, Vordingborg Kommune skal blande sig som naturansvarlig og ansvarlig for en bæredygtig udvikling. Dette kan bedst ske via et særskilt Natursekretariat, som Borgerlisten foreslår genoprettet.

Kommunen skal være en kritisk samarbejdspartner og tage stilling til hvilke aktiviteter, der er forenelige med de overordnede målsætninger såvel nationalt samt internationalt, herunder overholdelse af VVM- og Natura 2000-direktiverne. Det er også kommunens opgave at medvirke til, at naturens gæster ikke skader fauna og flora, ikke smider affald eller generer andre besøgende og turister. Kommunen bør via sin naturforvaltning og kontaktflade til de besøgende fremstå som eksempel til efterfølgelse og inspirere de besøgende til at passe lige så godt på naturen dér, hvor de kommer fra. Det er også kommunens ansvar i samarbejde med bevaringsforeningerne og borgerne at passe godt på kulturarven (bygninger, bymiljøer, landskabskultur).

Kommunen har et særligt ansvar for, at Geocenter Møns Klint lever op til sit ansvar for naturen i overensstemmelse med den oprindelige fundats, der karakteriserede stedet som et geologi- og naturcenter med fokus på formidling, bevaring og udvikling af naturen. Bestyrelsens sammensætning skal afspejle dette formål. Desværre er det kommercielle overrepræsenteret på bekostning af det naturfaglige. Borgerlisten foreslår, at naturfagligheden styrkes ved, at kommunalbestyrelsen, der har ret til at udpege to bestyrelsesmedlemmer, udpeger to personer, som ikke er medlemmer af kommunalbestyrelsen, men har en stærk naturfaglig profil. Dette vil samtidig løse det inhabilitetsproblem, som er uundgåeligt, så længe to ud af fem bestyrelsespladser er besat af kommunalbestyrelsesmedlemmer.

Borgerlisten ønsker en klar rollefordeling mellem kommunen og staten (Naturstyrelsen) og Geocentret og turisterhvervet. Hvis vi ikke skiller tingene ad via “armslængdeprincippet”, som bl.a. sikrer, at der ikke er sammenfald mellem ansøger og godkender, så kan private interesser benytte sig af denne systemsvaghed på naturens bekostning. Det er denne tendens, vi ser folde sig ud i dag. Geocentret genererer i stigende grad indtægter via diverse mountainbike- o. lign. løb, som breder sig ud over Klinteskoven og er i færd med at omdanne området til en forlystelsespark. Ingen har for alvor interesseret sig for konsekvenserne. Da Geocentret i 2005 blev fritaget fra VVM-pligt (Vurdering af Virkning på Miljøet), var det med argumentet, at “aktiviteter udelukkende foregår indendørs”!

En fordobling af turistomsætningen kan foregå ved at sprede turismen i tid og rum, hvilket også har en erhvervsmæssig fordel. Om dette gavner bæredygtigheden, bør analyseres nærmere, og her kommer et genoprettet Natursekretariat igen ind i billedet. Der skal arbejdes på, at væksten især lægges i forår og efterår, og at de mange seværdigheder, kulturhistoriske steder og oplevelser i Sydsjælland, på Bogø og Vestmøn også inddrages. Også nye seværdigheder som f. eks sejlture til Lindholm eller et fort- og Storstrømsmuseum på Masnedøfortet bør etableres. Især Vordingborg og Sydsjælland har længe stået i skyggen af Møn.

Vi kan godt iscenesætte naturoplevelser, uden at det ender i tivoli og rutsjebane. F.eks. ved en vandresti omkring Stege Nor, en trappe til et udsigtspunkt, en udsigtsplatform på den gamle Storstrømsbros landfæste eller ved byforskønnelse i land og by.

En bæredygtig turisme betyder også en bevidst og tydelig holdning til forurening, Roundup, kæmpemøller og store svinefarme, der helst ikke bør findes i naturområder. Alene viden om forurening kan få turister til at blive væk – og lugt og støj kan få dem til at flygte! Hvorimod økologisk landbrug især vil tiltale tyske og skandinaviske turister.

En bæredygtig turisme omfatter også gode toiletforhold og skraldespande – ikke blot i byerne, men også ved de bynære strande, ved vandreruter og havne.

Det siger sig selv, at havbrug – som har været på tale ud for Klintholm Havn – uden nogen former for rensning og med udledning af iltforbrugende slam og kvælstof i Hjelm Bugt vil være i direkte strid med turisterhvervets interesser.

En forøgelse af turismen giver også mere transport og et større CO2-udslip, som vi er moralsk ansvarlig for. Men det kan modvirkes ved naturgenopretningsprojekter, der kan finansieres af fonder, staten og EU. Eksempelvis omdannelse af Borre Sømose til vådområde, der igen vil være et aktiv for turismen.

 

Et sted at sove

Der er brug for at øge overnatningskapaciteten overalt i kommunen – ikke blot i turistsæsonen, hvor alt er udsolgt, men også hvis ydersæsonerne skal markedsføres.

Borgerlisten prioriterer Projekt Stege Sukkerfabrik, der har opnået dispensation fra kystbeskyttelseslinjen, og som kombinerer 500 ferieboliger med servicestruktur og oplevelser – og 200 arbejdspladser.

Borgerlisten støtter også et hotel i Sydhavnen i Vordingborg og gerne med bademuligheder samt alle små og store initiativer, der kan øge overnatningskapaciteten.

Kommunen har mange shelterpladser, men med flere turister, især på Camønoen, er der brug for flere, men på steder, hvor naturen – eller naboer – ikke generes. Der er også behov for bedre tilsyn, så de ikke udarter sig til campingpladser eller hærværk mod naturen som shelterpladsen på Skansevej på Østmøn.

 

Bynære strande til borgere og turister

Borgerlisten går ind for udbygning af bynære strande til glæde for byens borgere og turister – og helst med blåt flag. På sigt bør strandene udbygges som oplevelsesstrande. Præstø Strand har netop fået en fortjent renovering, og nu står Stege med badeanstalt og boardwalk langs Langelinie og den forsømte Ore Strand ved Vordingborg for tur.

Det er en selvfølge, at forureningskilder og tang, som det er set ved Ore Strand, fjernes af de ansvarlige, også hvis det er kommunen eller Vordingborg Forsyning.

 

Turisthavne med service 

De kommunale havne og de mange små private havne udgør spændende maritime miljøer med unikke seværdigheder og naturscenerier i omegnen. De er dermed et af kommunens store rekreative og turistmæssige aktiver, der – sammen med events som f.eks. sildemarked – skal markedsføres for turister og potentielle tilflyttere.

Samtidig skal der tages hensyn til den enkelte havns brugere og de lokale borgere, der føler et vist ejerskab. Disse skal også have indflydelse på havnens udvikling, primært gennem havnebestyrelsen.

Kommunens 9 lystbådehavne skal ikke blot være i god stand med hyggelige omgivelser og gode faciliteter, herunder wifi, men skal også være kendt for god service for at fastholde og tiltrække de 20.000 lystsejlere og fritidsfiskere, der årligt benytter havnene. Ikke mindst kronjuvelen Klintholm Havn, der står for halvdelen, skal prioriteres, idet man her har oplevet, hvad dårlig service betyder for turismen og økonomien.

 

 

Ja til bæredygtig fisketurisme

I kommunens tilstødende farvande er rammerne for havkajaksejlads og kite- og windsurfing i verdensklasse, men det er gedde- og havørredfiskeri og trollingfiskeri også.

Brakvandsgedderne udgør en mildest talt spinkel og ustabil ressource. En enkelt hård storm fra nord og indtrængende saltvand sender bestanden tilbage til start. Det er sket adskillige gange i nyere tid. “Saltslåning” af gedder i det sydsjællandske er således kendt mange år tilbage.

I 2015 blev det besluttet, at Danmark skulle være et internationalt slaraffenland for internationale og betalingsvillige geddefiskere. Derfor blev gedderne i Stege Nor og havet omkring Møn fredet i gydeperioden i foråret for at styrke bestanden. Udenfor fredningsperioden må der godt fiskes, men gedderne skal sættes ud igen, helst levende. Denne leg med dyr – kaldet ”catch and release” – betragtes som ”bæredygtig”, men sandheden er, at mange fisk bliver stressede og lemlæstede og dør – hvilket ikke gavner bestanden. Omkring i småhavnene ligger mange døde fisk spredt i området specielt efter Dansk Brakvands Cup.

”Catch and release” er etisk problematisk. Sagkundskaben kan ikke afkræfte, at fiskene ikke lider. Men det handler også om, hvordan vi som samfund behandler alt levende. Jagt og fiskeri har ét formål: At mætte mennesker. Ikke at udsætte dyr og fisk for meningsløs lidelse.

Vordingborg Kommune bør tage dette problem op for at få en midlertidig totalfredning eller i det mindste en totalfredning i Stege Nor, som er gyde- og opvækstområde, kombineret med andre former for regulering. En forøgelse af bestanden kan også opnås ved at genskabe nogle af de tørlagte gydeområder. Dette vil være en bæredygtig løsning med gode muligheder for at øge geddefiskeriet – og omsætningen – og tillade, at gedderne ikke bare bliver lystfiskertrofæer, men også middagsmad.

Trollingfiskeri – især efter laks og fra Klintholm Havn – giver gode indtægter, men kræver også, at der er fisk at fange, og at kommunens havnetakster er konkurrencedygtige, og at bommene fungerer!

Vordingborg Kommune er med i Fishing Zealand (FZ), der markedsfører lystfiskeriet på Sjælland med øer, og som arbejder med bæredygtigt fiskeri ved bl.a. at forbedre levestederne og miljøet i vandløb, søer og fjorde og ved avl og udsætning af yngel.

Problemet er bare, at der ofres for lidt på fiskepleje og vandløbsrestaurering med det resultat, at det øgede antal lystfiskere – især fra Tyskland – med tiden vil fange færre og færre fisk. Det er ikke bæredygtigt.

Ifølge FZ’s regnskab for 2016 bruges 85% af budgettet på fisketurisme (lønninger og markedsføring) og kun 15% på fiskepleje. Det er den omvendte fordeling af, hvad der praktiseres hos naboen Havørred Fyn, hvor den årlige investering giver en 10-doblet omsætning i fisketurismen.

Vordingborg Kommune skal kræve, at FZ ændrer sin prioritering. Der skal sås, før der kan høstes. Eller også må kommunen udtræde af FZ og bruge kontingentet til vandløbspleje, fiskeudsætning og geddefabrikker i samarbejde med de lokale fiskeklubber

 

Liv i købstæderne

Købstædernes betydning for turismen er vokset i de senere år. Handelslivet i vore 3 købstæder har gavn af turismen – ja, i Stege er handelen direkte afhængig af turisterne. Alle byernes store arrangementer ligger i turistsæsonen, så turister, endagsbesøgende, sommerhusgæster og indbyggere lokkes til staden. Alligevel mangler vi noget, der skiller os ud fra mængden – nationalt som internationalt. Det kunne være en Pink Floyd koncert eller VM i store sejlskibe. Vi har selvfølgelig Cantabile, men der skal mere publikumsappel til.

Butikkerne skal indrette sig efter turisterne, dvs. længere åbningstider i sæsonen, f.eks. 11-21.

Detailhandlen skal overleve på god personlig service og vejledning, og de skal alle være små turistkontorer. Der skal skabes synergi mellem attraktioner, detailhandel og kulturliv.

I forhold til det store antal tyske turister, er gode tyskkundskaber en absolut nødvendighed for at kunne servicere vores tyske gæster. En stor del af turismepersonalet i højsæsonen er unge mennesker. En styrkelse af tysk sprog og kulturforståelse i skolen må være et must, inden Femern-forbindelsen åbner.

Der skal være byvandringer og guidede ture og pakketure i omegnen, og skiltningen i de 3 byer skal strammes gevaldigt op. I Vordingborg kræver det f.eks. lokalkendskab at finde Borgcenter, turistinformation, sikahjorte, kirke, Babette, Masnedøfort og Ore Strand – for ikke at tale om dagligvarebutikker. Og så skal Vordingborgs døde Slotstorv vristes ud af borgherrens hænder og igen indtræde i sin plads som byens levende torv.

Både Stege og Præstø har potentiale som turistbyer. De skal markedsføres som middelalderbyer og hyggelige købstæder med byvandringer, temature og info-skilte på middelalder lokaliteter og gamle huse. Også uden for byerne er der lokaliteter, der kan fortælle en historie. Et godt eksempel er Nyord By, men også landsbyer som f.eks. Udby (Grundtvig), Ugledige, Stavreby og Roneklint indeholder turistpotentialer. Det samme gælder kystmiljøer som Stavreby Havn, Jungshoved Slot, Kindvig eller Grønsund Færgested og de mange herregårde med deres parker.

Share
Tweet
+1
Pin