Sundhed og psykiatri – forebyggelse og samarbejde

Generelt ligger borgerne i Vordingborg Kommune i den dårlige ende, når det gælder sundhed. Vi ligger tungt i statistikkerne, når det gælder kroniske sygdomme, rygning, alkohol og overvægt, og det afspejles bl.a. i statistikker vedr. akutte somatiske og psykiatriske genindlæggelser og akutte psykiatriske korttidsindlæggelser. Der ligger derfor noget af en udfordring i kommunens Vision 2030 om at være storbyens sundeste og smukkeste forhave.

Levetiden ligger på ca. 79 år – kun Lolland–Falster ligger dårligere.

Psykiske lidelser topper for første gang danskernes liste over de største sundhedsmæssige udfordringer de kommende år og overgår selv kræft. Alligevel står psykiatrien sidst i køen, når der skal uddeles politisk opmærksomhed.

 

JA til forebyggelse, kvalitet og samarbejde på sundhedsområdet

JA til øget fokus på psykiatri- og handicapområdet

JA til mere fokus på børn og unge

JA til bedre kvalitet i sagsbehandlingen

JA til bedre tilgængelighed for alle handicappede

 

 

Forebyggelse, kvalitet og samarbejde på sundhedsområdet

Borgerlisten ønsker at styrke kvaliteten i de kommunale sundhedstilbud, herunder forebyggelsen for at modvirke livsstilssygdomme. Dette sker bl.a. ved et godt fysisk og psykisk arbejdsmiljø og hjælp til livsstilsændringer med vægt på KRAM-faktorerne (kost, rygning, alkohol, motion) og en helhedsorienteret sundhedsindsats, hvor forebyggelse, behandling og rehabilitering koordineres og samarbejdes på tværs af sektorer og faggrænser og mellem kommune og region.

Det kommunale sundhedsvæsen skal blive bedre til at understøtte moderne behandlingsformer og det hurtige udskrivningstempo fra sygehusene og skal sikre tilfredsstillende efterbehandlingsforløb, herunder hurtig iværksættelse af genoptræning som glidende overgang efter udskrivning eller langt sygeleje.

Natur– og kulturoplevelser, herunder deltagelse i foreningslivet, kan medvirke til forebyggelse og lindring af mange sygdomme – såvel somatiske som psykiske – og brugen heraf skal systematiseres, og erfaringer indsamles og evalueres.

Kommunen skal gøre alt, hvad der er muligt for at sikre en effektiv lægepraksis, hvor der ikke er alment praktiserende læger. Dette gælder især i Vordingborg, hvor flere borgere er henvist til skiftende læger ved Falcks Lægehus.

 

Ja til øget fokus på psykiatri- og handicapområdet

Generelt prioriteres psykiatrien lavt såvel regionalt som kommunalt, hvilket har gjort det til det absolut dyreste sundhedsområde både for den enkelte og de pårørende og for samfundet.

Vordingborg Kommune skal være et godt sted at bo og vokse op for alle. Borgerlisten vil derfor fastholde en positiv udvikling på psykiatri- og handicapområdet. Det er bekymrende, at grundlaget, kommunens nye politik for psykiatri og handicap og øvrige politikker, er blevet udvandet i forhold til tidligere. Målgruppen er for mangfoldig til at kunne være dækket af det overordnede og generelle sprogbrug. Der savnes en samlet tværgående politik på området, et højere ambitionsniveau samt dansk handicappolitiks grundprincipper om kompensation, sektoransvar, solidaritet og ligebehandling. Borgerlisten vil medvirke til, at disse politikker revideres.

Borgere med fysisk og/eller psykisk funktionsnedsættelse skal have fjernet barrierer, og kan det ikke lade sig gøre, skal der kompenseres, så man kan deltage aktivt på egne præmisser i alle dele af samfundslivet. Alle skal have muligheder for at skabe sig et eget liv på lige muligheder og egne valg. Pårørende skal inddrages både som vigtige samarbejdspartnere og som gruppe med egne behov.
Ja til mere fokus på børn og unge

75 % af alle psykiske lidelser opstår i 15-25 års alderen, hvor man er i gang med at forme sit liv og starte på en uddannelse. Prisen er høj, hvis dette mislykkes. En effektiv indsats i rette tid kan rette op på utroligt mange unges liv og samtidig spare samfundet for milliarder på længere sigt.

 

Borgerlisten vil have fokus på en helhedsorienteret indsats og tværfagligt samarbejde på børn- og ungeområdet, ikke blot på det enkelte barn med særligt behov, men på hele familien. Dette gælder især specialundervisning og inklusion, hvor dette skønnes muligt efter en grundig psykisk udredning. Børn med særlige behov skal ikke inkluderes med vold og magt på grund af besparelser. Ressourcerne skal være til stede – ikke blot af hensyn til barnet, men også af hensyn til øvrige elever.

Børn med særlige behov er den svageste gruppe i folkeskolen, og besparelser på skolerne, der rammer inklusion og specialundervisning, vil ramme denne gruppe ekstra hårdt med alvorlige konsekvenser langt ind i voksenlivet.

Vordingborg Kommune har startet et projekt kaldet BRIDGE, der skal gøre det muligt for flere børn og unge at blive integreret i folkeskolen. Projektet beskrives som ”et fælles program for læring i fællesskaber” og omfatter ”et helhedsorienterede skoletilbud til børn og unge med adfærdsmæssige, sociale eller følelsesmæssige vanskeligheder i et inklusionsfremmende undervisningsmiljø, hvor samarbejdet mellem distriktsskole, Kalvehave Skole, Børn og Familie og skoleafdeling er tæt og intensiveret i forhold til at skabe et udviklende skoletilbud for det enkelte barn/den enkelte unge”. Problemet er blot, at der ikke foreligger en konkret beskrivelse af, hvordan de enkelte skoler gennemfører projektet, hvilket har givet anledning til usikkerhed og utilfredshed i forældregruppen. Dette kommunikationsproblem skal løses!

Det skal sikres, at alle unge med særlige behov bliver i stand til at påbegynde og gennemføre en ungdomsuddannelse. Overgang til voksenområdet skal tilrettelægges som en helhedsorienteret indsats i god tid, inden den unge fylder 18, og med fokus på rehabilitering, uddannelse og beskæftigelse. Når den unge fylder 18, skal der ligge en plan, så den nødvendige støtte er klar.

LivaRehab Sydsjælland med center i Vordingborg risikerer at måtte stoppe ved udgangen af 2017. LivaRehab varetager behandling og rehabilitering af mennesker med skader efter vold, incest og prostitution i området Sydsjælland-Lolland-Falster. Hovedparten er unge/yngre og ofte fra udsatte familier med alkohol- og stofmisbrug. Borgerlisten ønsker, at Vordingborg Kommune sammen med de to andre kommuner gør, hvad de kan, for at centret kan fortsætte.

 

Ja til bedre kvalitet i sagsbehandlingen

I 2016 sendte Ankestyrelsen 45 % af de sociale klagesager retur til Vordingborg Kommune, enten fordi kommunens afgørelse var forkert (ulovlig), eller fordi der manglede oplysninger, så sagsbehandlingen skulle starte forfra. Dermed ligger Vordingborg langt over gennemsnittet i Region Sjælland. Vedr. specialundervisning har Klagenævnet for Specialundervisning i 2016 ændret 6 ud af 11 afgørelser i Vordingborg Kommune. Hvis denne fejlprocent overføres til de sager, der ikke ankes, sparer kommunen mange penge!

Det kan være sjusket sagsbehandling – måske manglende faglighed – men det kan også være, at sagsbehandlerne er overbebyrdede. En anden mulighed er, at det er bevidst ulovlige beslutninger – måske under politisk pres – hvor man kalkulerer med, at der spares penge på de, der ikke anker. En langvarig ankesag er også en spareøvelse, hvor kommunen slipper for udgifter, medens sagen kører.

Det er brud på borgernes retssikkerhed, men værst er det, at det går ud over en i forvejen svag gruppe borgere. Borgerlisten kræver en undersøgelse af årsagerne til den store fejlprocent, og at fejlene bliver rettet, og at der herefter sættes fokus på kvalitet i sagsbehandlingen.

 

Ja til bedre tilgængelighed for alle handicappede

Mens en funktionsnedsættelse kan konstateres hos en person, er et handicap de begrænsninger i personens udfoldelse, som opstår, når det omgivende samfund ikke er indrettet, så det tager højde for personens funktionsnedsættelse.

Borgerlisten vil arbejde på, at tilgængeligheden til forretninger, restaurationer, offentlige bygninger, stier og fortove, naturen, kultur- og fritidsaktiviteter, offentlig transport og til elektroniske informationer fortsat forbedres. Grundlæggende skal tilgængelighed indtænkes i alle lokalplaner.

Den kommunale tilgængelighedspulje til forbedring af adgangsforhold til butikker, restauranter mv. er især blevet brugt i Vordingborg, hvor flere butikker har fået niveaufri adgang, men der er stadig plads til forbedringer i Præstø og Stege.

For hørehæmmede er det stadig en udfordring med manglende teleslyngeanlæg i offentlige mødelokaler, eller – hvis de er der – at de ikke virker, eller man glemmer at tænde dem!

 

Share
Tweet
+1
Pin