Spildevand – lov, faglighed og sund fornuft

Den måde, vi lever på, medfører meget store belastninger af natur og miljø. Det er mange kilder til denne forurening; spildevand er en af dem. Når Borgerlisten har besluttet at udarbejde et særskilt valgoplæg for dette område, skyldes det kommunens håndtering af spildevandsafledningen, der har skabt voldsomme reaktioner fra borgerne på det, de oplever som et kommunalt overgreb.

Vordingborg Kommune skal – ved hjælp af Vordingborg Forsyning – i de kommende år gennemføre nykloakeringer og separere spildevand og regnvand samt udstede påbud til ejendomme i det åbne land om bedre spildevandsrensning.

Vordingborg Kommune indstillede i maj 2014 arbejdet med forbedring af spildevandsrensningen i det åbne land. Kommunen fandt ikke, at grundlaget i form af tilstrækkelige målinger af tilstanden i det enkelte vandløb var tilstede. I november 2016 stoppede kommunen kloakering/separering for at indarbejde en ny vandområdeplan fra Styrelsen for Vand og Naturforvaltning (SVANA), i dag Miljøstyrelsen, og for at foretage nye målinger af vandkvaliteten. I september 2017 blev Vordingborg Kommune rykket for at genoptage arbejdet med spildevandsplanen. Det endelige resultat kendes selvsagt ikke, men det vil blive den nye kommunalbestyrelse, der skal gennemføre den justerede spildevandsplan, hvilket vil få betydning for flere hundrede husstande.

De kommende spildevandsløsninger drejer sig om millioner af kroner både for den enkelte borger og for Vordingborg Forsyning. For borgeren vil en nykloakering i værste fald betyde en tilslutningsafgift på knap 40.000 kr. + kloakarbejde på egen grund for 20-80.000 kr. En separering vil koste husejeren 10-50.000 kr., og en rensningsløsning i det åbne land vil beløbe sig til 50-100.000 kr. Ikke alle kan betale, og der vil komme (flere) tvangsauktioner.

Borgerlisten blev bl.a. dannet på grund af Maglebysagen, der viste, hvor galt det kan gå, når en kommune i sin magtbrynde nægter at lytte til borgerne og undersøge de lokale forhold og andre spildevandsløsninger.

Borgerlisten har siden 2013 støttet Maglebyborgerne og andre borgere, der har været udsat for tvivlsomme spildevandsløsninger, og ser frem til en retslig afgørelse i 2018 – en afgørelse, der vil få betydning for andre nykloakeringer/separeringer.

Borgerlisten vil kæmpe for, at borgerne ved de kommende spildevandsløsninger ikke udsættes for samme dårlige behandling som i Magleby, og at kommende løsninger tager hensyn til lovgivning, retssikkerhed, dokumenteret forurening, faglighed og sund fornuft.

 

  • NEJ til ulovlige tilslutningsbidrag
  • JA til alternative spildevandsløsninger
  • JA til en konkret faglig vurdering i det åbne land
  • JA til en åben og udadvendt Forsyning, der overholder landets love

 

Nej til ulovlige tilslutningsbidrag

Hovedparten af kommunens landsbyer blev kloakeret af kommunerne bl.a. i 40’erne og 50’erne, da ejendommene fik indlagt vand og vandskyllende klosetter. Denne kloakering er udført som fællessystem, dvs. at tagvand, vejvand og spildevand føres til samme ledning. Ejendommenes spildevand føres til en septik- eller trixtank, inden det tilsluttes den fælles kommunale ledning, som definitionsmæssigt i sig selv udgør et “spildevandsanlæg”. Herfra udledes spildevandet enten direkte til vore vandløb og kystvande, eller via en tur gennem et renseanlæg.

Klimaændringer og udløb af urenset spildevand ved kraftig regn gør det fornuftigt at separere spildevand og regnvand. Denne kvalitetsforbedring nødvendiggør, at der bliver anlagt helt nye ledninger alene for spildevand. Udgifterne hertil kunne bl.a. finansieres ved at pålægge ejendommene tilslutningsbidrag.

Men i 1992 besluttede Folketinget, at ejendomme, der var tilsluttet et offentligt spildevandsanlæg – uanset, hvor nedslidt og ringe anlægget var – og/eller tidligere havde betalt et tilslutningsbidrag, ikke kunne pålignes tilslutningsbidrag, f.eks. i forbindelse med separering. Dette medførte, at en del kommuner ville miste indtægter, som de havde budgetteret med. Herefter gik de tekniske forvaltninger i en række kommuner i gang med at snigløbe Folketinget ved at påstå, at de bestående kommunale kloakanlæg i landsbyerne aldrig havde eksisteret. Nogle kommuner arbejdede bevidst på at fratage borgerne den retsbeskyttelse, Folketinget havde bestemt, at disse borgere skulle have.

Vordingborg Kommune og Vordingborg Forsyning har på denne måde krævet ulovlige tilslutningsbidrag ved omkloakeringerne i Magleby, Busemarke, Mandemarke og Øster Egesborg og agter også at gøre det i Sandvig, Kindvig, Balle og Sageby, hvor Langebæk Kommune i 1977 fastslog, at kommunen havde ansvaret for samtlige kloakanlæg, hvorfor disse anlæg automatisk blev offentlige spildevandsanlæg.

Også i Udby på Møn har kommunen varslet tilslutningsbidrag, selvom Møn Kommune i spildevandsplanen i 1977 og 1989 har fastlagt, at byen er offentlig kloakeret.

Borgerlisten vil i kommunalbestyrelsen slås for, at borgere, der har betalt ulovlige tilslutningsbidrag, får deres penge retur, og at der ikke i fremtiden vil blive opkrævet ulovlige tilslutningsbidrag.

Borgerlisten vil kræve, at Vordingborg Kommune og Vordingborg Forsyning fremover vil gennemføre en grundig sagsbehandling, der overholder landets love, og at politikere og embedsværk ikke skjuler oplysninger eller lyver overfor borgerne.


Ja til alternative spildevandsløsninger

Til brug i mindre bysamfund eller enligt beliggende ejendomme findes der andre renseløsninger end traditionel kloakering. På Møn har landsbyerne Røddinge og Sprove således et afløbsfrit pilerensningsanlæg til ca. 60 husstande med en pris på ca. 100.000 kr. pr. ejendom, og i Store Lind har de et tilsvarende anlæg til 30 husstande. Begge steder er der en stor fælles bundfældningstank, hvor det flydende tilføres pilene som næring, medens det faste tømmes et par gange om året. Vedligeholdelsen/driften er billig, og man sparer vandafledningsudgiften.

Der foregår en udvikling af pileanlæg, f.eks. uden bundfældningstank, hvor etableringsudgiften er nede på ca. 50.000 kr. pr. ejendom. Samfundsøkonomisk er der mange penge at hente i pileanlæg, hvor en kloakering ofte vil koste det 3- eller 4-dobbelte, og hvor rensningen vil være under 1 kr. pr. m3 i sammenligning med 50 kr. pr. m3 ved kloakering.

Samfundsøkonomisk vil kloakering af mindre bysamfund som regel være den dyreste løsning både i anlæg og drift. Og i de fleste tilfælde også den dyreste løsning for den enkelte husstand.

Derfor går Borgerlisten ind for alternative spildevandsløsninger, hvor dette er muligt, i stedet for kloakering.

 

Ja til en konkret faglig vurdering i det åbne land

Der findes flere rensningsløsninger til enligt liggende ejendomme, f.eks. samletank, pileanlæg, nedsivningsanlæg, filteranlæg og minirenseanlæg, hvor nedsivning generelt er den billigste metode. Vordingborg kommune har dog – før arbejdet med forbedring af spildevandsrensningen i det åbne land blev stoppet – i en række tilfælde krævet meget dyre løsninger. Kommunens administration anslår, at mindst 1400 ejendomme skal have påbud om forbedret spildevandsrensning.

Påbud om bedre spildevandsrensning er kommunens ansvar, og ifølge SVANA (Miljøstyrelsen) skal der foretages en konkret faglig vurdering i hvert enkelt tilfælde. Hvis udledningen er så ringe, at den ikke kan forårsage skade, og en rensning derfor ikke vil have nogen effekt, kan man undlade påbud. Der skal med andre ord være dokumentation for forureningen og for den økologiske tilstand i de vandløb/farvande, der udledes i. Miljøstyrelsen har også fastlagt, at et påbud skal være en forholdsmæssig passende reaktion på den faktiske forurening jf. proportionalitetsprincippet. Dette princip siger, at der ikke må anvendes mere indgribende foranstaltninger, hvis mindre er tilstrækkelige, dvs. at det mindst indgribende middel skal anvendes. Desuden skal midlerne stå i et passende forhold, herunder økonomisk, til formålet.

Kommunen har pr. automatik udstedt påbud uden en konkret vurdering og uden at anvende proportionalitetsprincippet. Det er ensbetydende med store økonomiske investeringer, der i mange tilfælde ikke står mål med nytteværdien, og i værste fald vil ruinere husejerne. Et godt og grelt eksempel er forureningen af Stege Nor. De ejendomme, der ligger ved Noret (De søndre Byer) er nærmest gjort ansvarlige for al den forurening, der er eller har fundet sted gennem tiderne. Et påbud om rensning vil næppe have den store betydning, når der ikke tages hensyn til andre og større forurenere som f.eks. landbrug, svinebrug, renseanlæg og overfladevand fra Stege-Lendemark. Man pålægger musen at rydde op efter sig, medens elefanterne fortsætter med at svine! Sund fornuft ville være at starte med elefanterne!

Borgerlisten lægger megen vægt på den sunde fornuft, når og hvis der udstedes påbud, og på det samfundsmæssige og miljømæssige udbytte af disse investeringer i rensningsløsninger.

Borgerlisten kræver, at der foretages en konkret faglig vurdering i hvert enkelt tilfælde, før evt. påbud gives, og at det mindst indgribende og mindste økonomiske middel anvendes.

 

”Lex Christfort”

Formanden for Vordingborg kommunes Teknik- og Miljøudvalg og formand for Vordingborg Forsyning, Thomas Christfort, ejer proprietærgården Nybøllegård vest for Stege. Christforts udledning af spildevand fra ejendommen svarer angiveligt til udledningen fra 4-5 boliger i det åbne land. Christfort har fået kommunens tilladelse til at udlede sit spildevand via en bundfældningstank direkte ud i Stege Bugt, der er et af kommunens sårbare vandområder. Og dette på trods af, at hans ledning passerer den kommunale spildevandsledning, hvor den umiddelbart kunne være blevet tilsluttet!

Kommunens forvaltning gav denne særbegunstigelse med følgende begrundelse:

“Da udledning af spildevandet sker til slutrecipienten Stege Bugt, der er Natura 2000 område, har Vordingborg kommune foretaget en konsekvensvurdering af den ændrede spildevandsudledning. Denne vurdering foretages for at sikre, at spildevandsudledningen ikke vil medvirke til, at de EF-naturtyper i Natura 2000-området forhindres i at opnå gunstig bevaringsstatus. Vordingborg kommune har vurderet, at udledningen fra den enkelte ejendom ikke vil give anledning til negative konsekvenser for Natura-2000 området. Dermed kræves der ikke yderligere konsekvensvurdering.”

Borgerlisten vil ikke tilsvine Stege Bugt eller andre farvande, men vil skele til denne afgørelse – ”Lex Christfort” – ved sagsbehandling af spildevandsrensning og -udledning i det åbne land ud fra lighedsprincippet og lighed for loven. Medmindre kommunen indser, at der er sket en fejl (vennetjeneste?) og ændrer afgørelsen….

 

Ja til en åben og udadvendt Forsyning, der overholder landets love

Vordingborg Forsyning A/S, der ejes af Vordingborg Kommune – dvs. borgerne i Vordingborg Kommune – har udviklet sig til en skændsel for demokratiet. Forsyningen har således mørkelagt sin virksomhed på spildevandsområdet i strid med offentlighedsloven. Bestyrelsens to forbrugerrepræsentanter, der på papiret skal varetage forbrugernes interesser og derfor får et vederlag på 29.113 kr., er blevet gjort til fuldstændigt ligegyldige og umælende gidsler i bestyrelsen. Samtidig hersker der tvivl om formandens habilitet, idet denne også er formand for kommunens Teknik- og Miljøudvalg.

I 2016 blev § 1 i lov om vandsektorens organisering og økonomiske forhold ændret til: ”Loven skal medvirke til, at vand- og spildevandsforsyningen drives på en effektiv måde, der er gennemsigtig for forbrugerne”.

Samtidig blev § 1 i lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber m.v. ændret til: ”Loven har til formål at sikre hensynet til princippet om omkostningsdækning, herunder dækning af miljømæssige og ressourcerelaterede omkostninger, og prissætning med tilskyndelsesvirkning samt gennemsigtighed for ejere af de tilsluttede ejendomme

Denne udtrykkelige understregning fra Folketingets side om gennemsigtighed for forbrugerne har Vordingborg Forsyning på det groveste tilsidesat.

Borgerlisten vil gøre alt for, at Vordingborg Forsyning transformeres til en åben og udadvendt virksomhed, der overholder landets love.

 

 

 

 

 

Share
Tweet
+1
Pin