Seniorpolitik – værdighed og varme hænder

Hver fjerde i kommunen er i dag over 65 år, og antallet vil fortsat stige, herunder især andelen af personer over 80 år. Selv om antallet af ældre, der er selvhjulpne, er stigende, vil fremtiden byde på flere plejekrævende og demente ældre i aldersgruppen 80+. Udgifterne på ældreområdet har da også været svagt stigende de senere år, og kommunen regner da også med en lille stigning i de fremskrevne budgetter – en stigning, der dog ikke matcher stigningen i antallet af ældre.

Vordingborg Kommune har været forskånet for skandaler på ældreområdet – som vi ellers har set mange steder, f.eks. i Næstved og på Lolland. Vi har da også hidtil haft en generel god ældrepleje, der bl.a. afspejles i nøgletal på området. F. eks. ligger vi på landsplan i toppen, når det gælder om at undgå indlæggelser af ældre på sygehuse, hvilket skyldes en god indsats på plejecentrene. Også vedrørende ventetid på genoptræning ligger vi blandt de kommuner, der har den laveste ventetid. Det skal også bemærkes, at Vordingborg Kommune var den eneste kommune, der brugte sit beløb fra ”Værdighedsmilliarden” 100 % til varme hænder.

Til gengæld går udviklingen nu baglæns på hjemmehjælpsområdet og på plejecentrene, hvilket afspejles i budget 2017 og i kommunens politik for pleje, omsorg og værdighed. Budget 2018 vil røbe, om denne udvikling skal fortsætte.

Borgerlisten ønsker, at den hidtidige standard på ældreområdet fastholdes, så alle ældre får den nødvendige hjælp afpasset efter den enkeltes behov. De ældre skal behandles med respekt og værdighed og have indflydelse på eget liv. En ansvarlig og tryg ældrepleje må aldrig udvandes til et bad hver 14. dag eller bleskift, når personalet har tid!

 

NEJ til besparelser

NEJ til udlicitering

 JA til gode og trygge plejecentre og effektiv hjemmehjælp

 JA til selvbestemmelse og medindflydelse

 

 

Nej til besparelser

Antallet af hjemmehjælpstimer er ikke fulgt med stigningen i antallet af ældre siden 2009. Det betyder, at alle, der bliver visiteret til hjemmepleje, får det som en rehabiliterende ydelse, der skal hjælpe dem med at blive selvhjulpne.

I budget 2017 falder udgifter til ældrepleje pr. person over 80 år med 3,7 % i forhold til 2016, medens antallet af 80+ personer er steget med 3,0 %, hvilket placerer Vordingborg Kommune som nr. 83 ud af 98 kommuner! Reelt er der tale om besparelser på kerneområder, hvor der er risiko for borgerens sundhed og som følge heraf nedsat funktionsniveau og risiko for følgeomkostninger, hvilket Seniorrådet også har påpeget.

Hvis denne udvikling fortsætter med budget 2018 har vi nået – ja overskredet – grænsen for mulige besparelser. De, der har råd, kan naturligvis tilkøbe sig yderligere ydelser. Så får vi et A og et B hold – er det det, vi vil ønsker?

Ganske vist er de ældre sundere end tidligere, og denne udvikling ser ud til at fortsætte, samtidig med at ny velfærdsteknologi kan frigive ressourcer. Derfor behøver udgifterne ikke at stige i samme takt som antallet af ældre. Men med budget 2017 har vi nået et lavpunkt. Borgerlisten ønsker derfor et bedre og mere realistisk budget for 2018 og de kommende år.

 

Nej til udlicitering

Udlicitering af asfaltarbejde er OK. Men når det drejer sig om mennesker – især ældrepleje – er det i høj grad betænkeligt, når man ser de mange dårlige erfaringer, andre kommuner har haft, herunder Pleje Plus på Lolland. Udliciterer man, skal der også etableres et beredskab, hvis det går galt.

Borgerlisten tvivler grundlæggende på, at en privat virksomhed kan levere den samme ydelse, service, kvalitet og tryghed som den kommunale sektor og til konkurrencedygtige priser og samtidig skabe et overskud til firmaets ejer(e). Derfor er Borgerlisten principielt imod udlicitering af hele eller dele af ældreplejen.

 

Ja til gode og trygge plejecentre og effektiv hjemmehjælp

Kommunens 10 plejecentre skal (fortsat) yde omsorg og pleje på et højt fagligt niveau, der bl.a. sikres med efteruddannelse af personalet. Vægten de næste år vil især ligge på demens og forebyggelse. Moderne teknologi vil i stigende omfang overtage nogle opgaver, hvilket vil frigøre varme hænder og reducere nedslidning af personalet. Mindre bureaukrati og kontrol kan også give flere varme hænder og glade medarbejdere.

Det skal sikres, at den kommunale hjemmehjælp har tid nok til at komme rundt til de enkelte borgere, og at der er tilstrækkelig vikarstøtte ved sygdom.

Men fremfor alt: Standarden i ældreplejen må ikke sænkes!

 

 

Ja til selvbestemmelse og medindflydelse

Hvad den enkelte ældre mener er et værdigt seniorliv, er meget individuelt. Den ældre skal derfor have mulighed for – sammen med pårørende – at planlægge og tilrettelægge sin seniortilværelse, herunder bolig. Det betyder bl.a., at antallet af ældre- og plejeboliger løbende skal afpasses behovet, og at der skal være adgang til sundhedsfremmende og forebyggende tilbud samt mulighed for at vælge mellem private og offentlige udbydere, herunder madservice, vask, hjemmehjælp og rengøring.

Der har i år været mulighed for at få statsstøtte til at genoprette og renovere køkkener på plejecentrene, så der (igen) kunne komme til at dufte af nylavet mad, hvilket bl.a. ville forbedre appetitten og styrke livskvaliteten og hertil forebygge underernæring.

En genåbning af køkkener vil imidlertid koste knap 9 millioner kr. ekstra i årlige driftsudgifter, hvilket kommunen ikke har råd til. Kommunalbestyrelsen har derfor nedstemt forslaget, og seniorrådet har bifaldet dette på baggrund af de mange reduktioner på kerneområderne. I øvrigt er maden, der fremstilles af Vordingborg Madservice i Vintersbølle meget bedre end sit rygte, hvilket Borgerlisten kan bekræfte efter flere prøvespisninger

Henset til reduktionerne på kerneområdet, kan Borgerlisten ikke støtte genetablering af disse køkkener, men vil være åben for en evt. forsøgsordning, hvis det igen bliver muligt at få støtte fra staten.

 

Share
Tweet
+1
Pin