Naturen i Vordingborg Kommune

 

Naturen i Vordingborg Kommune er et stort aktiv. Vi har landets længste kystlinje og mange værdifulde naturområder. De mange turister kommer især på grund af den pragtfulde natur. Virksomhederne brander sig i høj grad på naturen og landskabet. Fastboende og tilflyttere søger naturens stilhed og skønhed, hvilket afspejles i, at 60% af kommunens indbyggere bor på landet, uden for købstæderne. Borgerlisten går ind for en aktiv og sammenhængende naturpolitik.

  • JA til en sammenhængende og bevidst prioritering af naturen
  • JA til mere natur
  • NEJ til kæmpevindmøller på land
  • JA til turisme – med omtanke
  • NEJ til ukrudtsbekæmpelse med Roundup
  • JA til genoprettelse af Natursekretariatet

 

Høj prioritet til naturen

Vi vil i Borgerlisten arbejde for en større sammenhæng i Vordingborg Kommunes naturpolitik. Det er fint, at kommunen giver opbakning og midler til gode projekter som Camønoen, Biosfære og Dark Sky. Men det går ud over troværdigheden, når kommunen samtidig aktivt har hjulpet projekter, der skader naturen.

Kommunens imødekommenhed over for store svinefarme i sårbar miljø på Jungshoved og på Østmøn, kommunens iver med at planlægge for store vindmøller på land, bl.a. i fugleområdet Kostervig, og kommunens slaphed over for Camping Møns Klints mangelfulde spildevandsrensning må tjene som eksempler. Kommunens selvmodsigende miljøpolitik – i de store visioner står jo alt det rigtige! – har skuffet mange borgere, der netop har valgt kommunen af kærlighed til den unikke natur og landskabet.

Borgerlisten vil forhindre, at der bliver flere af den slags møgsager!

 

JA til mere natur

Vor kommune har meget værdifuld natur på Høje Møn og Knudshoved Odde. Og vi har naturperler samt – især på Møn – internationale natur- og fuglebeskyttelsesområder, de så kaldte Natura 2000 områder. Men ellers er vi en typisk landbrugskommune med lille variation af dyr og planter og en fragmenteret natur, der trænger til at blive bundet sammen.

Små tiltag som insekthoteller og redekasser kan betyde meget for biodiversiteten i lokalområderne og de enkelte haver. Grøftekanter og læhegn har potentiale til grønne korridorer. Men kommunen bør også gå aktivt ind i egentlig naturgenopretning. Her tænker vi i særdeleshed på genskabelse af vådområder. Det er der mange afledte fordele af, såsom et renere vandmiljø og reduceret CO2-udledning. Regeringen har for nylig afsat en pulje på 1,6 milliarder til omlægning af lavbundsjorde til vådområder. Her bør Vordingborg Kommune lægge billet ind!

 

Nej til store vindmøller på land

Kommunens vindmølleplaner er ikke døde. De er kun skudt til hjørne. Vindmøller bliver et hovedtema i valgkampen. Borgerlisten siger ubetinget NEJ til store vindmøller på land. Borgerlistens mandater kan blive tungen på vægtskålen i den nye kommunalbestyrelse. Det især, hvis rød blok får flertal – da de af uransagelige grunde holder stædigt på, at møllerne kommer op.

Med kommunens smukke natur, stilhed og mørke nattehimmel, og med den meget store havvindmøllepark Kriegers Flak lige uden for døren, vil det være forrykt at opstille kæmpevindmøller på de mest uforstyrrede steder i kommunen – blot til gavn for nogle få godsejeres skrantende økonomier…

Emnet er så vigtigt, at vi har givet det en side for sig selv: NEJ til kæmpevindmøller på land.

 

Balance mellem turisme og natur

Turisme er en rigtig satsning. Vi vil gerne dele vores pragtfulde natur og små oaser med turister fra nær og fjern. Strande, skove og overdrev mm. Med kommunens satsninger på naturturisme og med vores geografiske placering centralt i forhold til Malmø – København – Hamburg er der lagt op til en øget “invasion”.

Rundt omkring i verden har man gjort sig den dyrekøbte erfaring, at ukontrolleret turisme kan skade og endda ødelægge målet for selvsamme turisme. For ikke at falde i den fælde, er vi nødt til at være på forkant med de udfordringer, der måtte opstå.

Er der brug for begrænset adgang til bestemte lokaliteter for ikke at forstyrre sjældne fuglearter i yngletiden? Skal markedsføringen af lystfiskeriet justeres, så bestandene kan følge med? Hvordan forhindrer vi at naturen på Høje Møn bliver endnu mere nedslidt?

Nej til Roundup på kommunens arealer

Det er helt malplaceret, at kommunen, der markedsfører sig som “storbyens smukkeste og sundeste forhave”, har genoptaget brugen af det kontroversielle sprøjtemiddel Roundup, der blev udfaset i 1996. Blot for at spare nogle få tusinde kroner . Men hvad taber man så i signalværdi?

Vordingborg Kommune forsvarer brugen af Roundup med, at man råder over et avanceret spotsprøjtningsanlæg, som reducerer mængdebehovet til en brøkdel. Men åbenbart har fortalerne – blå blok –  overset, at kommunen på denne måde er rollemodel for borgerne. Men almindelige haveejere har ikke det avancerede udstyr, så de vil sprøjte efter bedste beskub og tilføre naturen langt større mængder gift.

Den afgående teknik- og miljøudvalgsformand, Thomas Christfort (C), har stillet det op som om, at valget står mellem gas og gift. Men den viden er forældet. Borgerlisten peger på, at man i stedet bør se på skoldhedt vand. En metode med computerstyret præcisionsdosering, som man har taget til sig i mange kommuner, se http://www.gronteknik.dk/artikel/86214-varmt-vand-mod-ukrudt

 

Vi vil have Natursekretariatet tilbage!

Frem til 2007 havde amterne det overordnede ansvar for naturbeskyttelse. Med kommunalreformen overgik denne opgave til de nye storkommuner, hvor realiteten desværre er at naturhensyn ofte må vige for lokale interesser.

Indtil 2013 havde Vordingborg Kommune et selvstændigt Natursekretariat. Men det blev nedlagt.

Det daværende Natursekretariat havde bl.a. eget mandskab og materiel til praktiske opgaver.

Natursekretariatets opgaver gemmer sig nu under “Afdeling for Byg, Land og Miljø”, side om side med bl.a. byggesagsbehandling.

Vordingborg Kommune har sideløbende med markante satsninger på naturrelaterede projekter valgt at nedprioritere og usynliggøre Natursekretariatet. Det hænger ikke sammen! Vi vil have Natursekretariatet tilbage.

Den vigtigste opgave for Natursekretariatet vil være at sikre balancen mellem beskyttelse og benyttelse af naturen, ikke mindst i Natura 2000 områderne. En del af det handler om overvågning af naturens tilstand. I dag ligger der et væld af oplysninger i forskellige databaser, men det kniber med tilgængeligheden og overblikket.

I en kommune med en stærk naturprofil vil det være oplagt, at give Natursekretariatet en mere aktiv og synlig rolle i lokalsamfundet. Blandt andet ved at stimulere interessen for naturen og dens mylder af arter i børneinstitutioner og skoler i samarbejde med naturvejledere.

 

Forsigtig med den nye planlov

Den moderniserede planlov, der skal administreres af kommunerne, lægger blandt andet op til større frihed til at bygge kystnært. Det er altså i vid udstrækning op til de enkelte kommuner at bestemme retningslinjerne for, hvad man må og ikke må.

Borgerlisten anbefaler, at man her tænker sig rigtig godt om, og tager borgerne ude i lokalsamfundene med på råd.

Share
Tweet
+1
Pin