Nærdemokrati i Vordingborg Kommune – Lyt til borgerne

Ved kommunesammenlægningen 2007 oprettede de fleste kommuner lokalråd, da man var bekymret for, at nærdemokratiet ville lide ubodelig skade i de nye storkommuner. Med uddelegering af opgaver til embedsværket og den lange afstand mellem borgere og lokalpolitikere har denne bekymring vist sig at være velbegrundet. Det var hensigten, at de 16 lokalråd i Vordingborg Kommune skulle sikre et samarbejde mellem kommunen på den ene side og borgere, foreninger og erhvervsliv i de enkelte lokalområder på den anden side. Kvaliteten af dette samarbejde varierer dog fra lokalråd til lokalråd og fra sag til sag.

Borgerlisten mener, at der i høj grad er plads til forbedringer. Borgerlisten vil udvikle og styrke samarbejdet mellem politikere, embedsværk og lokalråd til gavn for nærdemokratiet i Vordingborg kommune.

  • JA til ”Forhave på forkant”
  • Lyt til borgerne
  • JA til administrativ støtte
  • Flere penge til lokalråd
  • JA til udvidet digital kommunikation og brugerundersøgelser
  • JA til borgerinddragelse
  • JA til demokratiskole
  • JA til ombudsmand

 

En dyr rapport – skal den skrottes?

I 2016 fik Vordingborg Kommune udarbejdet en hvidbog/evaluering af ”samarbejdet” mellem borgere, politikere og administrationen.

Rapporten, ”Forhave på forkant”, der alt i alt har kostet ca. 800.000. kr., har flere fine anbefalinger, primært til hvorledes administrationen i langt højere grad skal forstå, at den er til for os borgere og ikke omvendt. Rapporten er blevet lagt i mølpose til efter kommunevalget!

Det er vigtigt at forstå, at det er borgerne/lokalrådene, der skal have ejerskab til de projekter, der sættes i gang. Administrationen skal i langt højere grad, end det er tilfældet i dag, støtte og udvikle projekterne efter borgernes/lokalrådenes ideer. Det er en erkendelse af, at de gode ideer kommer nede fra – ikke oven fra.

I sognerådenes tid var det dette råd, der stod for områdets udvikling. Sognerådene var nærdemokratiets garant. Sognerådene ejede sagerne. Det nærmeste, man i dag kommer en sådan garant er lokalrådene. I dag har lokalrådene ikke magt, som de har agt. Lokalrådene har ikke og skal ikke have bestemmende magt; til gengæld skal politikere og ikke mindst administrationen samarbejde seriøst med lokalrådene.

Borgerlisten ønsker, at de engagerede borgere og lokalråd på alle måder ”nurses” af politikere og administration. Borgerlisen kræver, at der tages fat på konklusionerne og anbefalingerne i ”Forhave på forkant” – ellers ender rapporten i en syltekrukke!

 

Lyt til borgerne!

Der er vedtaget helhedsplaner for kommunens 3 købstæder. Især helhedsplanen for Stege og Præstø har de to lokalråd lagt rigtig mange kræfter i, og der har heldigvis været medarbejdere i administrationen, der har lyttet til borgerne i disse sager.

Andre sager er desværre blevet gennemtvunget uden den samme lydhørhed eller har været udsat for langsommelighed eller manglende koordination i forvaltningen. Borgerlistens opfordring er: Lyt til Borgerne – og ingen pseudobehandlinger af sagerne – tak!

For at styrke sagsbehandlingen og lokalrådenes kompetencer ønsker Borgerlisten mere støtte fra forvaltningen, større økonomisk råderum og udvidet digital kommunikation.

 

Ja til administrativ støtte.

Mange byrådspolitikere og især kommunale medarbejdere sidder bag skrivebordene og udvikler egne ”projekter og undersøgelser”, der kræver mange mandetimer og midler at udvikle/afvikle. Penge, der kunne være brugt mere direkte. Borgerlisten ønsker, at den store viden, der er i embedsværket vedrørende projektplanlægning og lokalråd/landsbyforum, koordineres på tværs ved hjælp af et lille sekretariat.

Dette sekretariat kunne bestå af en servicegruppe (f.eks. 3 medarbejdere), der som primær opgave skal servicere eksisterende lokalråd. En sekundær opgave vil være at skabe bedre grobund for lokalrådsarbejde i de områder, hvor der ikke er et lokalråd, eller hvor der er et dårligt fungerende lokalråd.

En vigtig opgave er hjælp til borgere og lokalråd til udarbejdelse af lokale udviklingsplaner (LUP) og ansøgninger til LUP-puljen samt udarbejdelse af projekter og ansøgninger til LAG-Sydsjælland (Den lokale Aktionsgruppe i Sydsjælland).

Det frivillige kæmpearbejde, der lægges for dagen i lokalrådene, skal støttes ved at lette rådenes arbejde med f.eks. at søge projektmidler. Borgerlisten anerkender de tiltag der gøres og er gjort, bl.a. med afholdt seminar om projektmiddelsøgning gennem www. puljeguiden.dk.

Hvem er hvem i administrationen? Der sker stor udskiftning blandt medarbejderne, så det er svært for lokalrådene at finde den rette medarbejder. Her skal sekretariatet også bistå. Borgerne skal ikke affærdiges med, at der er telefontid 11-13, og onsdag er der lukket.

 

Flere penge til lokalråd

Alle lokalråd får i dag 18.000 kr. til administration, borgermøder, projekter mv. Dette beløb er fastlagt uden hensyn til antallet af borgere i lokalrådets område eller lokalrådets geografiske udstrækning, ligesom der ikke tages særlige hensyn til det forskellige behov i købstæder og landdistrikter, hvor bl.a. projekter i købstæder i mange tilfælde dækkes af kommunen med udgangspunkt i helhedsplanerne. Lokalråd i købstæderne har til gengæld behov for flere borgermøder, der bl.a. kræver større udgifter til annoncering, lokaleleje mv.

Borgerlisten ønsker, at det økonomiske råderum for lokalrådene forøges væsentligt, således at mindre ressourcekrævende projekter kan gennemføres, uden at der skal søges LUP- eller LAG-midler. Desuden ønskes en mere retfærdig fordeling, der tager hensyn til forskellen mellem by og land, herunder antal indbyggere.

Borgerlisten anbefaler også, at kommunen – i det omfang, det er lovgivningsmæssigt muligt – forsikrer borgere, der leverer en frivillig indsats i tilknytning til den kommunale opgaveløsning, så de er dækket, hvis de kommer til skade eller påfører skade som en del af den frivillige indsats.

 

Mere digital kommunikation og brugerundersøgelser

Vordingborg Kommune har i år foretaget en vellykket digital brugerundersøgelse af ”Algade og Vordingborg bymidtes trafik”. Den slags undersøgelser, hvor man spørger borgerne – og efterfølgende lytter til borgerne – inden beslutninger træffes, ønskes der flere af.

Borgerlisten ønsker mere fokus på digitale undersøgelser, herunder brug af borgerpanel og 2-vejs kommunikation. Kommunen skal stille en platform til rådighed, som både kan formidle undersøgelser dækkende hele kommunen og også kunne centreres til mindre områder, f.eks. til et lokalråd. Når f.eks. Jungshoved Lokalråd har behov for en undersøgelse af behovet for transport i mangel af busforbindelse, bør kommunen stille en undersøgelsesportal til rådighed.

Desuden ønsker Borgerlisten at styrke den digitale dialog mellem borgere/lokalråd og politikere og mellem borgere/lokalråd og embedsværk samt direkte mailkontakt mellem lokalrådsbestyrelserne og de tilknyttede dialogudvalg.

 

Mere borgerinddragelse

Det er den enkelte kommunale ansattes ufravigelige pligt at behandle alle sager ud fra officialprincippet, dvs. at kommunen som myndighed har ansvaret for, at en sag er tilstrækkeligt oplyst, inden der træffes afgørelse. Borgerlisten så gerne, at inden borgeren får afslag på en ansøgning, bliver hun/han indkaldt til et opklarende/forklarende møde. Det er vor overbevisning, at en sådan fremgangsmåde vil kunne mindske antal af klagesager og dermed spare både borger og medarbejdere penge, tid og ærgrelser.

Borgerlisten ønsker – udover brugerundersøgelser – at inddrage borgerne så direkte i egne sager som overhoved muligt, så kløften mellem borger og administration bliver så lille som mulig.

 

Ja til demokratiskole

Demokrati-skolen er et oplæg om kursusaktivitet, fremkommet som en anbefaling i projektet ”Forhave på forkant”.

Demokrati bør – i ordets bredeste forstand – til stadighed udvikles. Bevarelse er stagnation. Borgerlisten ønsker, at den enkelte borger, ved egen indsats eller repræsenteret af en gruppe, blive ved med at kæmpe for og udvikle de demokratiske rettigheder. En demokratiskole skal være åben for alle – herunder lokalråd – men med fokus på, at særligt politikere og kommunalt ansatte på alle niveauer skal en tur på skolebænken. Til gavn for et forbedret samarbejde mellem borgere, politikere og administrative medarbejdere.

 

Vi har brug for en kommunal ”ombudsmand”!

En del kommuner har med succes indført en funktion som borgerrådgiver eller ”ombudsmand” i erkendelse af, at der i storkommunen er blevet langt mellem politikere/embedsværk og borger.

En sådan ”ombudsmand” skal være neutral og uafhængig af administrationen og placeres uden for rådhuset. Opgaven er at give råd og vejledning til virksomheder og borgere, at mægle mellem kommune og borger og at behandle klager, der ikke behandles i det etablerede klagesystem, ligesom der skal være mulighed for at tage sager op på eget initiativ. F.eks. ved at undersøge, hvorfor mange borgere får medhold i klagesager.

”Ombudsmanden” skal også hjælpe kommunale medarbejdere, som måske er i tvivl om deres rettigheder omkring ytringsfrihed eller deres pligter i forbindelse med instruktionsbeføjelsen, f.eks. hvornår det er nødvendigt ”at sige fra” for ikke at pådrage sig ansvar. ”Ombudsmanden” kan også varetage en whistleblower-funktion, så kommunalt ansatte anonymt kan henvende sig, hvis man kender til uregelmæssigheder på kommunens arbejdspladser.

En ”ombudsmand” vil styrke dialogen mellem borger og kommune, styrke borgernes oplevelse af retssikkerhed, skabe tillid til kommunen og øge tilfredsheden med kommunens service. I kommunens administration vil ”ombudsmanden” medvirke til at skabe læring, optimering og refleksion over egen praksis.

”Ombudsmands”-ordningen kan reducere omfanget af aktindsigter og negativ omtale i medierne og formentlig også reducere klager, tvister og retssager, hvor kommunen er indblandet. Den medarbejder, der er ansat for at betjene borgere, der søger aktindsigt, kan formentlig undværes. I sidste ende er ordningen måske udgiftsneutral?

For Vordingborg Kommune er det et signal til borgerne om, at man tager dem alvorligt, og at man er en moderne og udviklingsorienteret kommune, der gerne vil have orden i tingene.

Share
Tweet
+1
Pin