Kultur, idræt og fritid i Vordingborg Kommune

Vordingborg Kommune er kendt for et rigt kultur- og idrætsliv, som event- og festivalkommune med en stærk kulturprofil på musik, teater, film og museer og de mere end 500 vidt forskellige foreninger, især i den østlige del af kommunen.

Området omfatter stort set alt, der vedrører borgernes behov og interesser i fritiden dvs. uden for arbejdslivet. Der er ikke meget sammenhæng mellem de enkelte aktiviteter, hvilket kan medføre manglende samarbejde og kamp om ressourcerne. Til gengæld er området domineret af frivillige og ildsjæle – uden dem ville der ikke være meget kultur og idræt.

Når området har politisk interesse skyldes det dels borgernes forventninger om kommunal støtte, men også kommunens ønsker om psykisk og fysisk sunde borgere, om fællesskab og samhørighed, om talentudvikling – og i høj grad om at gøre kommunen tiltrækkende for tilflyttere, erhvervsvirksomheder og turister.

De fleste tilbud på området udbydes af det frivillige foreningsliv, uden at kommunen er involveret.

Borgerlisten lægger vægt på bredden af de forskellige tilbud, herunder tilbud til børn og unge, på ligestillingen mellem de tre købstæder og mellem by og land, på aktiviteter, der fremmer bosætning og turisme og – ikke at forglemme – på de mange frivillige og ildsjæle.

Borgerlisten vil arbejde for, at aktiviteter, der er kommercielt prægede og har karakter af underholdning, i højere grad bliver selvbærende.

 

  • JA til aktiviteter for børn og unge
  • JA til lige adgang til fritidstilbud i hele kommunen                          
  • JA til fremme af bosætning og turisme
  • JA til integration og kulturudveksling
  • JA til mere støtte til de frivillige

 

 

Ja til aktiviteter for børn og unge

Borgerlisten ønsker, at børn og unges adgang til kultur og idræt samt talentudvikling skal prioriteres. Dette starter i børnehaven og skolen, hvor samarbejdet med lokalsamfundets foreninger og institutioner m.v. skal stimuleres. Især bør historiske og kulturelle foreninger og lokale begivenheder inddrages for at styrke kendskab, viden og tilhørsforhold til lokalområdet og for at motivere eleverne for kultur og historie.

Børn og unge skal introduceres til foreningslivet – og fastholdes. For de unge bør der være ungdomshuse i de 3 købstæder – i lighed med det hedengangne Bird House.

Det skal sikres, at børn og unge fra ressourcesvage familier, herunder flygtninge, familiesammenførte og indvandrere, også får adgang til fritidsaktiviteter. Her taler vi om forebyggelse på flere områder samt om integration. Hvor institutioner som Broen og Dansk Flygtningehjælp ikke kan hjælpe med kontingent, transport og sportsudstyr, må kommunen træde til.

 

Adgang til kultur og idræt – også udenfor Vordingborg

Der er store kulturforskelle i kommunen, dels mellem de 3 købstæder og dels mellem by og landdistrikter. Men der eksisterer tilsyneladende et ”fællesskab” – udenfor Vordingborg – nemlig en fælles mistillid til Vordingborg og en frygt for, at Vordingborg i centraliseringens navn løber med ”det hele”. Det gælder ikke blot økonomiske investeringer, men også at Vordingborg favoriseres på kultur- og idrætsområdet. Dette skal man politisk tage hensyn til – ellers får vi aldrig en fælles kommune.

Investering i Panteren og ny svømmehal eller store kulturevents i Vordingborg må aldrig føre til reduktioner på kultur- og idrætslivet udenfor Vordingborg. Borgerlisten støtter, at kultur- og idrætsfaciliteter og events udvikles overalt i kommunen – også udenfor Vordingborg – og at forsamlingshuse og egnshuse fortsat støttes, samt at der tilbydes gratis foreningslokaler i alle 3 købstæder. Borgerlisten vil holde et vågent øje med økonomien i Panteren og den nye svømmehal og de evt. negative konsekvenser på fritidstilbud andre steder i kommunen.

 

Ja til fremme af bosætning og turisme

Kultur og idræt er parametre – sammen med dagtilbud, skoler, infrastruktur og natur – med betydning for tilflytning af nye borgere og virksomheder samt turisme. Borgerlisten vil bruge kultur- og idrætstilbud og de mange events i markedsføringen af Vordingborg Kommune – et godt sted at leve og bo.

Borgerlisten anbefaler, at kommunen som et led i markedsføringen anmoder om at blive kulturkommune engang i den næste byrådsperiode.

Specielt når det gælder museer og samlinger er vor kommune enestående – vi har over 25! Borgerlisten vil arbejde for, at de samlinger, der ikke er offentlige, åbnes for lokale og turister, herunder koldkrigsmonumentet Skovhuse Radarstation. Borgerlisten ønsker også, at hver købstad har sit eget lokalhistoriske museum med delvis frivillig bemanding og under Museum Sydøstdanmark, som kommunen i forvejen støtter økonomisk.

 

Ja til integration og kulturudveksling

Alle har et medansvar for at få integrationen til at lykkes – både ”os” og ”dem”. En vigtig forudsætning for at opnå integration af nye borgere er, at disse mødes med åbenhed og oprigtig interesse. Kulturudveksling betyder at udveksle kultur, altså en gensidig interesse i at forstå de kulturforskelle, der er. Dette er naturligvis ikke det samme som at tolerere alt, f.eks. sharia og manglende ligestilling, eller at undgå at stille krav. Som udgangspunkt bør samværet mennesker imellem være, at vi alle gensidigt har noget værdifuldt at give hinanden.

Borgerlisten støtter initiativer, der fremmer kulturudveksling og integration i fritidstilbud og foreningsliv.

 

Ja til mere støtte til de frivillige

Det er i høj grad de frivillige, der bærer kultur og idræt, men også indenfor lokalrådsarbejdet og det sociale og humanitære område er frivillige uundværlige. De frivillige skaber udvikling og fællesskab og sparer kommunen for millioner. Derfor skal kommunen støtte de frivillige, så de ikke taber gnisten, men tværtimod får flere til at melde sig.

Det frivillige arbejde kan fremmes på flere måder. Borgerlisten vil skabe bedre rammer i form af gratis lokaler/foreningshuse, kurser og rådgivning (f.eks. fondsstøtte og foreningsudvikling), markedsføring, rekruttering til nye opgaver, forsikring, foreningssamarbejde, øget brugerstyring og økonomisk støtte.

Borgerlisten vil især støtte et frivilligcenter, som flere kommuner har oprettet, og som yder en væsentlig indsats for at styrke det lokale frivillige engagement, hvilket Socialstyrelsen fastslår i en rapport fra 2016. Et frivilligcenter yder konsulentbistand til foreninger, synliggør frivillige aktiviteter og mobiliserer frivillige og gør det lettere at være frivillig forening og nemmere at blive frivillig. Et sådant center skal ikke blot have et socialt sigte og servicere de lokale sociale foreninger, men have en bredere målgruppe med henblik på at fremme den lokale frivillighed og således stå til rådighed for mange typer foreninger, frivillige og borgere.

 

 

Share
Tweet
+1
Pin