Folkeskolen i Vordingborg Kommune – Plads til forbedringer!

Folkeskolen i Vordingborg Kommune ligger i bunden i stort set alle undersøgelser, så det kan kun gå fremad!

Vordingborg Kommune har en uforholdsmæssig stor socialgruppe 5, dvs. ufaglærte med kort skoleuddannelse og stor risiko for arbejdsløshed. Der ligger en kolossal opgave for folkeskolen på dette område. Kvalitet, faglighed og trivsel skal forbedres, så vi får mange flere elever, der er motiveret for en erhvervsuddannelse eller videregående uddannelse. Det vil kræve et langt sejt træk i mange år.

 

  • JA til udvikling og kvalitet
  • NEJ til A- og B-hold
  • JA til bedre afgangskarakterer
  • NEJ til skolelukninger
  • JA til kortere skoledage
  • JA til inklusion – med omtanke og ressourcer
  • JA til modtageklasser
  • JA til samarbejde mellem skole og lokalsamfund
  • JA til ordentlige arbejdsvilkår for lærerne

 

Plads til inspiration og udvikling

Kommunens skoler skal fremstå som inspirerende og udviklende pædagogiske miljøer med mulighed for forskellighed og nuancer på den enkelte skole og med fokus på kvalitet i trygge og tidssvarende fysiske rammer. Børn og unge skal have en kvalitativ hverdag, hvor de trives og udvikles. De bedst mulige rammer skal sikres for børn og unge med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne.

Der skal være råd til nye pædagogiske metoder og til oplevelser, ekskursioner og lejrskoler.

 

Folkeskolen skal lære af privatskolerne

Siden kommunen indførte den nuværende skolestruktur, har der været en konstant stigende elevflugt til de private skoler, der især modtager børn fra ressourcestærke hjem, medens inklusion af elever med særlige behov og indvandrerbørn overlades til folkeskolen.

Borgerlisten har principielt intet mod privatskoler, men vi vil ikke stiltiende se på, at der på denne måde skabes et A- og et B-hold af elever. For at modvirke dette, må folkeskolen lære af privatskolerne, bl.a. på områder som lav klassekvotient, kortere skoledag og større forældreinddragelse.

 

Højere afgangskarakterer

Borgerlisten vil arbejde for, at 9. klassernes afgangskarakterer hæves. Dette vil kræve et langt sejt træk, da karaktererne i dag ligger langt under det forventede niveau, selv når der justeres for socioøkonomiske faktorer.

 

Bevar skolerne

Vi vil bevare de nuværende skoler, men er opmærksomme på, at enkelte landskoler kan blive udfordret på grund af faldende elevtal. Hvis en skole skulle blive lukningstruet, vil vi sammen med forældrene arbejde for andre løsninger indenfor de rammer, økonomi og faglighed sætter.

 

Ja tak til kortere skoledage

Borgerlisten kræver kortere skoledage – både for elever og lærere. Den lange dag kan være trættende og kedelig og går ud over elevernes fritidsinteresser, sociale liv og restituering.

Kommunen skal tillade skolerne at konvertere den understøttende undervisning til undervisningstimer med 2 lærere/pædagoger i klassen på samme tid. Samtidig bør der eksperimenteres med den tvungne lektiecafé, så den bliver mere integreret i undervisningen og mere udfordrende.

 

Fokus på inklusion

Borgerlisten vil fortsat have fokus på inklusionen af børn med særlige behov. Under valgkampen i 2013 gjorde vi opmærksom på, at der var inkluderet langt flere specialklasseelever i de almindelige klasser, end regeringen havde lagt op til. Dette var sket for hurtigt og uden tilstrækkelige ressourcer, hvilket gav uro og negativ indflydelse på undervisningen for alle. Siden da er det blevet bedre, men der er stadig udfordringer, der kræver flere ressourcer eller tilbageførsel til specialklasse.

 

Flygtningebørn

Vi ønsker at indsluse flygtningebørn ved hjælp af modtageklasser. Hvis indslusningen slår fejl, hvilket kan ske ved at kaste eleverne ud i de almindelige klasser uden forberedelse, kan det få store personlige og samfundsmæssige omkostninger i form af marginalisering, isolering, radikalisering og kriminalisering. Derfor bør disse elever starte i en modtageklasse med lærere og pædagoger med specialiseret viden om flersproglighed og andetsprogsundervisning.

Uddannelse er forudsætning for god integration.

 

Mere samarbejde med lokalsamfundet

Borgerlisten lægger vægt på samarbejdet mellem kommunens skoler og lokalsamfundets foreninger, institutioner, virksomheder m.v., som det fremgår af Folkeskolelovens § 4. Især bør historiske og kulturelle foreninger samt naturforeninger og lokale begivenheder inddrages for at styrke kendskab, viden og tilhørsforhold til lokalområdet og for at stimulere interessen for vores rige natur, kultur og historie.

 

Lærernes arbejdsvilkår skal være i orden

Lærernes sygefravær ligger i toppen blandt kommunens ansatte. Det koster vikarer og mistede undervisningstimer, og i sidste ende går det ud over fagligheden. Samtidigt er det ulovlige fravær blandt de ældste elever markant over landsgennemsnittet, og der anes en vis sammenhæng med lærernes sygefravær på de enkelte skoler.

Hvad er årsagen til denne kedelige udvikling? Har det noget at gøre med lange skoledage, mange undervisningstimer og (for) kort forberedelsestid eller måske manglende ledelse eller for høj inklusion? Borgerlisten kræver en uvildig analyse af sygefraværet, hvor årsagerne til fraværet – både lærernes og elevernes – kortlægges.

Når vi kender årsagerne, vil vi støtte de tiltag, der kan reducere fraværet.

Vordingborg Kommune har i år – omsider – indgået en ”professionsaftale” med Lærerkredsen, der i højere grad involverer lærerne og bl.a. beskriver lærernes arbejdsopgaver og lægger loft på undervisningstiden for nyuddannede lærere. Denne aftale er et vigtigt skridt på vejen mod bedre arbejdsvilkår for såvel nye som ”gamle” lærere. Aftalen har også betydning, når der skal rekrutteres lærere – og især dygtige lærere.

Gammelt skolefoto Bokø Skole

Folkeskolen var – og er! – en alvorlig sag… Gammelt skolefoto fra Bogø Skole.

Share
Tweet
+1
Pin