Erhverv og beskæftigelse – grundlag for velstand og velfærd!

Et velfungerende privat og offentligt erhvervsliv er grundlaget for velstand og velfærd og en forudsætning for, at Vordingborg Kommune også i fremtiden vil være et attraktivt sted at starte virksomhed, bosætte sig og forblive. Skabelsen af lokale arbejdspladser – også i turisterhvervet – er den vigtigste enkeltfaktor for, at lokalsamfundet trives og udvikles, samt at nye borgere flytter til og kan faå en hverdag til at fungere. En aktiv erhvervsudvikling er den bedste garant for en positiv befolkningsudvikling.

Erhvervsklimaet er blevet gradvis bedre i løbet af den sidste byrådsperiode, hvilket bekræftes af tendensen i de årlige undersøgelser. Vi er dog endnu ikke placeret i den bedre halvdel på trods af flere positive tiltag. Dette skyldes nogle lokale begrænsninger, som kommunen har mere eller mindre indflydelse på.

Vedrørende turisterhvervet henvises til vores valgoplæg Turisme”.

 

Borgerlisten bakker op om Vordingborg Kommune som en konkurrencedygtig erhvervskommune, der gennem gunstige rammevilkår bidrager til at øge væksten og beskæftigelsen i det samlede erhvervsliv i Vordingborg Kommune.

 

JA til at styrke det gode samarbejde

JA til at fjerne eller minimere lokale begrænsninger

JA til et erhvervsliv med samfundsansvar

JA til flere statslige arbejdspladser – også på Vordingborg Kaserne

JA til et effektivt og menneskeligt jobcenter

 

 

Styrk det gode samarbejde og erhvervslivets stærke sider

Vi skal udnytte opsvinget i økonomien, vores gode geografiske placering og de kommende infrastrukturprojekter i form af den elektrificerede jernbaneforbindelse Ringsted-Rødby, Femern Bælt-forbindelsen, den nye Storstrømsbro, nedrivningen af den gamle bro og udbygningen af erhvervshavnen på Masnedø.

Disse arbejder har især betydning for kommunens mange håndværksvirksomheder og virksomheder inden for byggeri og anlæg samt transport.

Det gør vi ved, at:

 • sikre en hurtig, smidig og kompetent sagsbehandling og rådgivning bl.a. på bygge- og miljøsager,
 • tilbyde god og fleksibel infrastruktur, offentlig transport og attraktive erhvervsarealer ved motorvejen, erhvervshavnen og andre steder,
 • skaffe arbejdskraft ved at opkvalificere og efteruddanne ledige og folk i job og ved at motivere unge og folk, der vil omskoles, til at gå ind i håndværkerbranchen,
 • markedsføre kommunen og opsøge nye virksomheder, der overvejer at flytte hertil, herunder indtænke bosætning og job for evt. ægtefælle/partner,
 • støtte op om erhvervsnetværk og styrke dialogen mellem kommune og erhvervsliv,
 • understøtte det lokale erhvervslivs muligheder for at byde ind på kommunale udbudsopgaver og opgaver i forbindelse med de mange anlægsopgaver,
 • undgå konkurrenceforvridning, hvor opgaver løses af både kommune og erhvervsliv, f.eks. offentlig kommunikation,
 • øge den digitale tilgængelighed,
 • støtte iværksættere, herunder nydanske, med et erhvervsmæssigt potentiale,
 • støtte samarbejdet mellem det lokale erhvervsliv og uddannelsesinstitutionerne omkring uddannelsestilbud og virksomhedsrettede erhvervsuddannelser.
 • styrke vækstmiljøer i kommunen, som f.eks. elektronik, programmering, teknik og medie.

Handelslivet i vore tre købstæder vil stå over for stigende udfordringer de kommende år, især fra nethandel og storcentre i Næstved og Nykøbing. Det vil være butikkernes evne til at overleve, samarbejde og tilpasse sig, der bestemmer, hvor mange tomme vinduer vi vil opleve. Men kommunen skal i det omfang, det er muligt og lovligt, støtte et udbygget og varieret handelsliv i hele kommunen, ikke mindst i de tre købstæder, herunder støtte samarbejdet mellem handelsforeningerne. Dette kan ske ved citymanager o.l., støtte til arrangementer og events og ved byplanlægning/-fornyelse, der understøtter liv og handel.

Vordingborg Kommune har mange fødevarevirksomheder, ikke mindst på det økologiske område, hvor kommunen bør fremme projekter, der støtter udvikling, markedsføring og salg af bæredygtige kvalitetsfødevarer.

Borgerlisten vil styrke det gode samarbejde mellem kommunen og erhvervslivet med fokus på de mange infrastrukturprojekter og erhvervslivets stærke sider i form af virksomheder inden for håndværk, bygge-anlæg og transport samt økologiske fødevarer.

 

Væk med barrierer og begrænsninger – det lange seje træk

En god kommunal erhvervspolitik drejer sig ikke kun om hurtig sagsbehandling, god infrastruktur, erhvervsområder og en velfungerende kollektiv trafik. Erhvervslivet ønsker også gode skoler og dagtilbud, gode uddannelsesmuligheder samt udviklings- og kompetenceløft af arbejdsstyrken – og det er kommunens udfordring! Folkeskolen og de mange ufaglærte med kort skolegang er kommunens smertensbørn, men med kommunens og statens skolereform er der lagt et godt grundlag for forbedringer. Kvalitet, faglighed og trivsel skal forbedres, så vi får mange flere elever, der er motiveret for en erhvervsuddannelse eller videregående uddannelse. Det vil kræve et langt sejt træk i mange år.

Se vores valgoplæg ”Folkeskolen” og ”Børn og dagtilbud”.

 

Vi skal udvide arbejdsstyrken til det private arbejdsmarked. Arbejdsløse skal uddannes, så de matcher behovet hos nutidens og fremtidens virksomheder. Der skal sikres god overensstemmelse mellem borgernes ønsker og de muligheder, arbejdsmarkedet stiller til rådighed. Efteruddannelse, opkvalificering og jobrotation kan være med til at give ledige nye jobmuligheder. For at få integreret udsatte grupper på arbejdsmarkedet, skal der oprettes partnerskabsaftaler mellem kommunen og lokale virksomheder. Samarbejdet mellem det lokale erhvervsliv og uddannelsesinstitutionerne omkring uddannelsestilbud og virksomhedsrettede erhvervsuddannelser skal styrkes.

Erhvervslivet ønsker også lavere kommuneskat og grundskyld – og indrømmet: De ligger højt her i kommunen. Og det vil de vedblive med, så længe Vordingborg Kommune er en relativ fattig strandkantskommune. Ingen ansvarlige partier – herunder Borgerlisten – kan tillade sig at nedsætte hverken skat eller grundskyld med de udfordringer, vi har – især på ældre og skoleområdet.

Erhvervsfolk må slå sig til tåls med de lettelser, der er kommet de senere år på topskatten og selskabsskatten.

 

Borgerlisten vil arbejde for at fjerne eller minimere de lokale begrænsninger på udviklingen af det private erhvervsliv, men det vil på nogle områder blive et langt sejt træk, især på skole- og ungeområdet. Borgerlisten vil ikke nedsætte skat og grundskyld – i hvert fald ikke i den kommende byrådsperiode.

 

Ja til erhvervsliv med samfundsansvar

Det er ikke kun kommunen, der skal gøre noget for erhvervslivet. Det skal erhvervslivet også, og det vil gavne både erhvervslivet og kommunen.

Virksomhederne skal være deres ansvar bevidst. Både mht. produktionsmetoder, miljø og medarbejdernes sikkerhed, sundhed og uddannelse. Det er i arbejdsgivernes interesse på såvel kort som langt sigt, at der antages tilstrækkeligt med lærlinge til at dække fremtidens behov, og at der skaffes praktikpladser til alle. Det skaber kvalificeret lokal arbejdskraft, færre ufaglærte og dermed ledige, og ikke mindst gavner det den unges personlige udvikling.

Vordingborg Kommune har et stort antal flygtninge med opholdstilladelse, primært fra Syrien, som ikke er kommet i arbejde på trods af opsvinget, og flere vil tilgå i takt med familiesammenføringer. Mange af disse har ikke en kvalificeret uddannelse og har dårlige sprogkundskaber. Hvis opsvinget ikke udnyttes nu med opdatering af uddannelse og beskæftigelse, risikerer kommunen at få en større restgruppe på offentlig forsørgelse de næste 30-40 år! Her må erhvervsliv og kommune hjælpe hinanden.

Kommunalbestyrelsen har indført sociale klausuler og kædeansvar med private virksomheder, der sikrer, at aflønning og arbejdsvilkår sker efter danske vilkår. Der er dog ingen kontrol med, om de sociale klausuler og kædeansvar overholdes, hvilket er en mangel. Kommunen bør ikke samarbejde med virksomheder, der ikke overholder reglerne.

Når kommunen sender opgaver i udbud, er det stort set kun økonomien, der fokuseres på. Her bør kvalitet og serviceniveau også inddrages, især når det gælder rengøring, hjemmehjælp og ældrepleje. Også virksomhedens forvaltning af sit samfundsansvar, f.eks. lærlinge, praktikpladser, arbejdsmiljø, overenskomstforhold og indberetning af utilsigtede hændelser (UTH) skal dokumenteres og sammenlignes, så der ikke opstår unfair konkurrence i forhold til den kommunale udbyder.

Borgerlisten lægger vægt på, at erhvervslivet er sit samfundsansvar bevidst både på miljø-, beskæftigelses- og socialområdet, og at der ved offentlig udbud inddrages andre parametre end prisen.

 

Ja til udflytning og Vordingborg Kaserne

Der vil efter alt at dømme komme flere udflytninger af statslige arbejdspladser – måske også regionale uddannelsesinstitutioner – og kommunen har allerede lokaler og bygninger samt arealer, der kan anvendes.

Det nye forsvarsforlig påregnes at være klar i november 2017 og vil med stort sandsynlighed indeholde flere værnepligtige samt påbegyndelse af opstilling af en udrykningsstyrke af brigade-størrelse på ca. 4000 mand, heraf en del professionelle soldater. Det mest velegnede sted på Sjælland til en del af denne styrke (op til bataljonsstørrelse) vil være den halvtomme Vordingborg Kaserne med den næsten uberørte Kulsbjerg Øvelsesplads med vartningsanlæg og tilhørende miljøsikrede elektroniske skydebane. Men der er også kapacitet på de jyske kaserner. Der vil derfor blive rift om disse arbejdspladser. Her gælder det om, at Vordingborg Kommune allerede nu starter lobbyvirksomhed. Ellers ender arbejdspladserne i Jylland.

Flytningen af Hjemmeværnskommandoen til Vordingborg i 2014 gav kun få tilflytninger, idet hovedparten af personellet ønskede at forblive i hovedstadsområdet. Oprettelse af nye enheder med nyt personel vil erfaringsmæssigt give bosætning som i ”de glade koldkrigsdage”!

I 2013 var det forsvarets hensigt at placere Livgarden (minus vagtkompagniet) i Vordingborg, men på grund af en heftig lobbyaktivitet endte det med, at Livgarden forblev i Allerød Kommune, selvom Høvelte Kaserne og skydebane skulle renoveres for millioner. Knud Larsen, der blev borgmester i 2014, havde denne kommentar under KV13-valgkampen: ”Kommunen fører ikke forsvarspolitik!”

Heller ikke da Hjemmeværnets Logistikcenter skulle placeres i Vordingborg, var kommunen klar med lobbyvirksomhed. Dette må ikke gentages!

I forbindelse med det sidste forsvarsforlig brugte Varde Kommune én million kr. på lobbyisme for at få Hærens Sergentskole fra Sønderborg Kaserne til Varde Kaserne. Om det var sket uden, ved man selvsagt ikke…

Borgerlisten insisterer på, at der skal føres en vedvarende lobbypolitik for at få flere statslige arbejdspladser til kommunen, og at denne lobbypolitik vedrørende Vordingborg Kaserne skal starte nu!

 

Ja til et effektivt og menneskeligt jobcenter

Kommunens social- og arbejdsmarkedsområde har store udfordringer. På socialområdet havde kommunen i 2016 fejl i 45 % af de sager, der ender i Ankestyrelsen, og bag disse tal må det frygtes, at der ligger et tal, der reelt er højere, hvis alle afgørelser blev anket. Alene på området for specialundervisning fik over halvdelen af klagerne medhold.

I afdelingen Borger og Arbejdsmarked (Jobcentret) arbejder man med et stort antal kontanthjælpsmodtagere, hvor kun 35 % vurderes jobparate, og hvor kun 3,8 % af de jobparate – meget lavt i sammenligning med andre kommuner – trækkes i kontanthjælpen, når de ikke overholder reglerne. Her er der øjensynligt tale om misfortolkning af reglerne eller fløjlshandsker. Kommunen udnytter heller ikke kontanthjælpsreformens nyttejobs, der i andre kommuner har medført en nedgang i antallet af især unge kontanthjælpsmodtagere samt besparelser. Vi har masser af nyttejobs, der ville gavne borgerne og give jobparate kontanthjælpsmodtagere mulighed for at yde noget for samfundet. Erfaringen viser, at ca. halvdelen udebliver, fordi de finder et job, starter en uddannelse eller lader deres forældre forsørge sig. Møder de ikke op, får de ikke kontanthjælp.

Borgerlisten ønsker flere jobparate kontanthjælpsmodtagere, især de unge, i nyttejobs til gavn for de unge og for kommunen.

Mange kontanthjælpsmodtagere trækkes i kontanthjælp, fordi de ikke kan få arbejde af 225 timers varighed, og her bør kommunen være behjælpelig med private og kommunale jobs efter Århusmodellen – når lovligheden er afklaret.

Også mange på integrationsydelse – især kvinder – har problemer med at komme i arbejde, og her bør kommunen kigge på Odensemodellen og den tillempede Næstvedmodel.

Som tidligere nævnt er problemerne på integrationsområdet især manglende uddannelse og dårlige sprogkundskaber – begge områder, som kommunen har ansvaret for. Sprogundervisningen er af kommunen overladt til Dansk Flygtningehjælp, og her bør kommunen i højere grad føre tilsyn med kvaliteten og fraværet.

Vordingborg Kommune ligger i bunden, når det gælder antallet af førtidspensioner. Kun 17 (pr. 10.000 borgere) fik i 2016 tilkendegivet førtidspension. Til sammenligning er tallene for Lolland: 44 og Guldborgsund: 36. Årsagen kan næppe være, at folk er mere syge (næsten) alle andre steder end i Vordingborg? I mange tilfælde vil det kunne betale sig at flytte for at få en førtidspension, f.eks. til Norddjurs Kommune i Jylland, hvor tallet er 61 – næsten 4 gange flere end i Vordingborg! Herefter kan man flytte tilbage. Men det kan da ikke være meningen! Det kan heller ikke være rigtigt, at folk bliver mere syge ved at blive ”udredt” af kommunen. Ressourceforløb kan tage op til 5 år – ja mere, hvis man er under 40!

Borgerlisten ønsker en analyse af, hvorfor der tilkendegives så få førtidspensioner i Vordingborg Kommune.

Ovennævnte tal vedr. Social- og Arbejdsmarked-området tyder på, at personalet har problemer med at kende, tolke eller forstå lovgivningen.

Hvad er der galt? Har sagsbehandlerne for mange sager? Er de ikke dygtige nok? Skal de have en faglig opdatering? Eller bliver de presset i deres afgørelser af chefer og politikere? Er der for meget bureaukrati og dokumentation? Skal vi have et korps af bisiddere, så ingen skal møde op alene? Skal vi have en kommunal ombudsmand, der kan gå ind i sagsbehandlingen, når loven misforstås eller tolkes forkert, og som kan undervise sagsbehandlerne (og cheferne)?

Borgerlisten siger ja til en kommunal ombudsmand – se vores valgoplæg Nærdemokrati!

 

Borgerlisten ønsker en kulegravning/servicecheck af Social- og Arbejdsmarked-området og især Jobcentret for at skabe en mere retfærdig, smidig og hurtigere – og menneskelig – sagsbehandling.

Share
Tweet
+1
Pin