Børn og gode dagtilbud – en investering for livet!

Al forskning peger på, at førskolealderen er den vigtigste periode af vort liv. Her dannes fundamentet for et godt liv og grundlaget for læring i skolen og senere i livet. De gode karakterer i folkeskolen starter i børnehaven!

Derfor ønsker Borgerlisten, at Vordingborg Kommunes dagtilbud fremstår som inspirerende og udviklende pædagogiske miljøer med fokus på kvalitet i trygge rammer. Børn skal have en kvalitativ hverdag, hvor de trives og udvikles.  Der skal være særlig opmærksomhed på inklusion af børn med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne og på børn fra hjem, præget af misbrug og omsorgssvigt.

Pasningsgarantien skal fastholdes, og de kommunale tilbud skal være tæt på brugerne og give mulighed for valg mellem dagpleje og institution, herunder mulighed for udvidet åbningstid. Børnefamilier skal have gode muligheder for at få arbejds- og fritidsliv til at hænge sammen.

Dagtilbud og folkeskole med kvalitet og nærhed er de vigtigste parametre, når børnefamilier vælger bopæl – og dermed vigtig for bosætning og tilflytning.

 

  • JA til investering i barnets første år
  • JA til flere pædagoger
  • JA til læring baseret på trivsel
  • JA til varierede og lokale dagtilbud

 

Ja til investering i barnets første år

Årsagen til og dermed løsningen på folkeskolens mange udfordringer skal især findes i børnenes første leveår. Forskning dokumenterer, at det er i førskolealderen, at grundlaget for det gode liv og mulighederne for læring skabes. Dette er også vigtigt, når den negative sociale arv skal brydes, hvilket især har betydning for Vordingborg Kommune.

De mange selvcentrerede curlingbørn med svagt udviklede sociale kompetencer (og deres helikopterforældre) kræver ekstra opmærksomhed og giver konflikter, hvor børnene kæmper om voksenopmærksomhed. Tilmed tilbringer mange børn mere vågentid sammen med pædagogerne end med forældrene.

Det er derfor i høj grad pædagogernes opgave at understøtte den sociale og følelsesmæssige udvikling hos børnene – selvfølgelig sammen med forældrene. Veludviklede sociale evner giver børn mulighed for at udvikle sunde relationer til andre. Det ruster dem til at tage initiativ, opdage, lege og lære. Og så hjælper det dem til at regulere deres egen adfærd og udvikle empati, så de kan forstå deres egne følelser og sætte sig ind i, hvordan andre mennesker har det.

Hvis forældre og dagtilbud ikke lever op til dette ansvar – f.eks. ved forældres omsorgssvigt – vil det få negativ indflydelse på alle områder af barnets skole- og voksentilværelse. I sidste ende vil de manglende sociale kompetencer være ødelæggende for vores samfunds sammenhængskraft, og det vil være slut med det samfund, vi kender i dag.

Hvis man varigt og med effekt vil vende udviklingen i kommunens skoler og bryde den sociale arv, skal der ikke spares, men investeres i kommunens dagtilbud.
Hvis man varigt og med effekt vil vende udviklingen i kommunens skoler og bryde den sociale arv, skal der ikke spares, men investeres i kommunens dagtilbud.

Samfundsøkonomisk får man den største gevinst ved at investere i de første leveår. Senere – når børnene kommer i skole – skal der bruges langt flere penge, hvis man vil opnå en tilsvarende effekt. Det er altid billigere at forebygge end at helbrede.

 

Ja til flere pædagoger

De uddannede pædagoger er organiseret i BUPL, der naturligvis varetager medlemmernes fagforeningsinteresser. Borgerlisten anerkender, at BUPL og pædagogerne også repræsenterer fagkundskaben – i højere grad end embedsværket.

Normeringsmæssigt ligger Vordingborg Kommune pænt i sammenligning med andre kommuner i Region Sjælland. I vuggestuen har vi én medarbejder til 3,07 børn og i børnehaven én til 6,15 børn (leders arbejdstid ikke medregnet). Dette er ret tæt på BUPL’s generelle krav med 1 til 3 og 1 til 6 for henholdsvis vuggestue og børnehave.

Nu er der imidlertid forskel på belastningsgrader mellem institutioner og mellem kommuner vedr. åbningstider, ferielukning og sociale problemer. Især på sidstnævnte område har vores kommune en udfordring, bl.a. på misbrugsområdet. F.eks. er vi blandt de 10 førende kommuner, når det drejer sig om indtagelse af alkohol over højrisikogrænsen. På grund af de sociale udfordringer vil kommunen på nogle institutioner have behov for flere pædagoger.

Procentfordelingen mellem pædagoger og ikke uddannede medarbejdere i Vordingborg er 54% uddannede pædagoger og 46 % medhjælpere og pædagogiske assistenter. I betragtning af børnenes socioøkonomiske baggrund bør andelen af uddannede pædagoger være større.

Skolefritidsordningerne i Vordingborg Kommune er discountløsninger og er derfor omdøbt til skoleklubber. Her skraber vi bunden med én medarbejder pr. 33 børn, hvor målet ifølge BUPL bør være 1 til 9 på landsplan. Børn, der trives, er klar til at lære, og pædagogerne spiller en central rolle i skabelse af gode læringsmiljøer på skolerne. Her er der i høj grad behov for en bedre normering.

Sygefravær og barsel er relativt stort blandt pædagoger og lærere, men skolerne har en vikarordning – det bør daginstitutionerne også have.

Borgerlisten foreslår, at der laves en analyse af merbehovet for pædagoger i de forskellige institutioner, og at dette behov gradvis tilfredsstilles over de næste 4 år.

 

Ja til læring baseret på trivsel – nej til effektmål

På vore kaserner anvendes målstyret læring og instruktionspædagogik, hvilket passer fint til soldater. Men vores børn er ikke soldater! Tværtimod vil en sådan pædagogisk tilgang føre til en utilsigtet udvikling hos børnene. Forskning viser, at tidligt læringsfokus forringer udbyttet hos små børn. Det skaber præstationsangst og skoletræthed, lysten til at lære forsvinder, og børnene bliver (mere) urolige.

Vi skal (fortsat) have fokus på omsorg, trivsel og udvikling – så kommer læringen. Der skal skabes gode muligheder og masser af tid til den legende læring, hvor bevægelse og aktiviteter er i centrum. Den frie, men pædagogvejledte leg giver børnene en god social adfærd og solide faglige færdigheder – og lyst til at lære.

Man skal være varsom med brug af digitale redskaber i det pædagogiske arbejde – mange børnehavebørn bruger i forvejen tid på dette derhjemme. Forskning viser, at for meget brug af tablets o. lign. hæmmer børnenes sociale udvikling. De digitale hjælpemidler må under ingen omstændigheder være en erstatning for samværet med andre børn og/eller pædagoger.

De DJØF-dikterede effektmål i førskolealderen er en naturlig følge af den målstyrede læring, og det er ikke noget, Borgerlisten er tilhænger af.

 

Ja til varierede og lokale dagtilbud

Alle børn skal have mulighed for et dagtilbud i lokalområdet. Børn fra udsatte familier, flygtningefamilier o. lign. skal sikres plads i dagtilbud.

Forældre skal (fortsat) have mulighed for at vælge mellem private og kommunale pasningsordninger og mellem vuggestue og dagpleje, men også mellem varierede tilbud, f.eks. skovbørnehave eller Rudolf Steiner institution.

Pendlerfamilier skal (fortsat) have mulighed for pladser (pendlermodul) i nærområdet. Behovet for et dagtilbud med mere fleksible åbningstider end dem, de 5 pendlerinstitutioner tilbyder (5.45 – 19), skal løbende undersøges. Er behovet der, skal mindst én institution have sine åbningstider udvidet.

Der skal (fortsat) sikres en tryg og veltilrettelagt overgang mellem vuggestue/dagpleje og børnehave og mellem børnehave og skole.

Børn skal ikke overføres til børnehave, før de er 3 år gamle (i dag 2 år og 10 mdr.).

 

 

Share
Tweet
+1
Pin