Borgerlisten i Vordingborg Kommune – Liste L

Til kommunalvalget i 2013, hvor Borgerlisten i Vordingborg Kommune var stiftet 3 måneder forinden, var vi med 812 stemmer kun få stemmer fra et mandat. Nu hvor nedtællingen til næste valg er begyndt, kan vi mærke, at kommunens etablerede partier regner med at det vil lykkes for os denne gang at få mindst ét par fødder i kommunalbestyrelsen. Fra både rød og blå blok bliver der rakt hænder ud, venligt og med henblik på samarbejde efter valget. Dialogen er i gang! Men uden stemmer kommer vi ingen steder – Derfor, husk at sætte X ved liste L denne gang. (I 2013 havde vi alfabetets sidste bogstav, som nu bliver brugt af Alternativet)

KV 2017 i Vordingborg Kommune

Til næste kommunalvalg i 2017 står valget mellem borgmesterkandidaterne Michael Seiding Larsen (V) eller Mikael Smed (S).

Men for at undgå, at der i 2017-2021 bliver ført ren blokpolitik på et snævert flertal, er der brug for at tværpolitiske Borgerlisten kan præge kommunalbestyrelsens arbejde med indsigt og engagement – og om nødvendigt sikre de(t) afgørende mandat(er) i kritiske spørgsmål! På den måde kan vi få den bedste sammensætning af kommunalbestyrelsen, og – tilspidset sagt – forhindre at blå bloks vennetjenester og rød bloks dogmatisme tager overhånden!

Hvad vil Borgerlisten?

Borgerlisten i Vordingborg Kommune ønsker mindre centralisering og mere dialog mellem politikere, embedsmænd og borgere. Borgerlisten ønsker at alle købstæder i Vordingborg Kommune er ligeværdige, og at der tages særlige hensyn til problemerne i landdistrikterne. Borgerlistens motto er: Lyt til borgerne.

Borgerlisten ønsker en kommune med mere nærdemokrati, borgerinddragelse og kontakt mellem borgere og politikere. Vi ønsker en kommune, hvor politikerne – ikke embedsmændene – bestemmer. Vordingborg Kommune skal ikke styres af en borgmester og nogle få udvalgsformænd, medens resten af  kommunalbestyrelsen er stemmekvæg. Vi ønsker en kommune, hvor alle politikere deltager aktivt og i kontakt med deres vælgere.

Politikerne og embedsværket er vore tjenere – ikke vore herrer.

Tærø midt i Vordingborg Kommune

60% af kommunens indbyggere bor på landet…

Vordingborg Skyline

…og 40% i en af købstæderne Vordingborg, Præstø, Stege.

Politik: I sidste ende handler det om etik!

Borgerlistens formand Allan Huglstad holdt tale på Grundlovsdag 2016, Café Farø Vad:

Hans tale kredsede rundt etik [1]

Først fortalte  han dog lidt om baggrunden. Borgerlisten i Vordingborg gik i 2013 på valg på bl.a. mere åbenhed hos politikere og forvaltning, mere dialog og borgerinddragelse f.eks. i form af borgermøder, bedre kommunikation og mere nærdemokrati, f.eks. ved at styrke lokalrådene.

Borgerlisten ville have en kultur, hvor politikere og embedsmænd – hvis borgere kunne påpege fejl eller noget der virkede uhensigtsmæssigt – sagde: ”Tak fordi du gjorde mig opmærksom på det – det må vi gøre noget ved!” Hvor svaret i dag er nærmere: ”Det kan godt være, du ser sådan på det, men der er altså ikke noget at komme efter!”

Uffe Thorndahl har hjulpet os til at sætte mere præcise ord på problemerne i den offentlige forvaltning såsom manglende efterlevelse af – og til tider også manglende kendskab til – god forvaltningsskik samt love og regler, typisk Forvaltningsloven og Offentlighedsloven.

I sidste ende drejer det sig om etik. Altså de grundlæggende regler for god menneskelig adfærd. Hvordan vi bør gøre. Hvordan normerne skal sættes for forholdet imellem mennesker og forholdet mellem os og samfundet. Vi har ikke alle sammen det samme etiske grundlag, og derfor har vi også forskellige holdninger til hvilke værdier, der vejer tungest.

Der er en tendens til at mange – især politikere – mener, at etik og politik ikke har noget med hinanden at gøre. Der er en tendens til, at alt efterhånden drejer sig om økonomi og målstyring – noget politikerne har lært fra DJØF’erne – i stedet for at tale om, hvad der er etisk rigtigt og retfærdigt. Jeg vil hævde, at al politik – uanset om det er på Christiansborg eller på rådhuset – også er etik! Stort set alle politiske beslutninger griber ind i andre menneskers liv.

Både vores forsvarspolitik, velfærdspolitik, skolepolitik, skattepolitik, klimapolitik, miljøpolitik og så videre handler i grunden om etik – eller mangel på samme!

Vi sender soldater i krig og befaler dem at slå ihjel vel vidende, at det også indebærer, at vore soldater også dør eller pådrage sig fysiske eller psykiske skader.

Mon nogen vil hævde, at velfærdspolitik ikke handler om etik.

Skolepolitik er etik. Når vi lukker en skole, flytter eller sammenlægger klasser, lader vi os alt for ofte styre af regneark i stedet for at se, hvordan det påvirker vore børns hverdag eller deres liv og personlige udvikling som selvstændige individer.

Skattepolitik handler om solidaritet og ansvar – eller ansvarsforflygtigelse, når partier vil nedsætte skatten, spare på velfærden og undlade at forfølge skatte- og momssnydere!

Klimapolitik er etik. Det er etik at bekymre sig om de små øer, der drukner i Stillehavet, men det handler også om etik, hvis man vil løse problemet ved at ødelægge landskaber, natur og livskvalitet med kæmpevindmøller. Det er også etik, når nogle få grådige investorer og lodsejere bliver hovedrige, mens vi andre betaler.

Miljøpolitik er i høj grad etik. Tænk blot på Vordingborg Kommunes beslutning om at genindføre Round Up! Her sejrer et værdigrundlag repræsenteret ved regnearket over eksperternes advarsler om kræft og grundvandsforurening.

Når en godsejeren ved Møns Klint i årtier har fået lov til at udlede utilstrækkeligt renset spildevand fra campingpladsen er det mangel på etik hos de ansvarlige politikere – inkl. daværende Møn Kommunes og nuværende Vordingborg Kommunes borgmester Knud Larsen (V) og  formanden for Teknik og Miljø, Thomas Christfort (K). Samtidig forfølger man en mønbo med bål og brand, fordi hans tagnedløb mangler en faskine. Der er her tale om proportionsforvrængning – eller også kan sagen koges ned til, hvem der er er ven med hvem! Uanset synsvinkel taler vi om etik. Når samme miljøformand får tilladelse til at udlede spildevand i Stege Bugt, og slipper med bødestraf 20.000 kr fra at læsse kornaffald ud til Hjelms Bugt, taler vi i høj grad om etik. Det handler om etik, når miljøforseelsen ikke giver anledning til en ”ministerrokade”, men at manden bliver siddende.

I vores lokale andedam har vi en borgmester, der vandt valget i 2013 ved at sige nej til nyt rådhus – og herefter opføre et nyt rådhus – kaldet borgercenter – hvilket dræner kommunekassen og ødelægger Algademiljøet.

Når samme borgmester – helt seriøst – kan hævde, at hans underskrift som borgmester for Møn Kommune på et skøde fra 2003 i Magleby kloakeringssag ikke dækker detaljer og ikke skal tages for pålydende, kan det godt være, at han har juraen på sin side – måske – men hans opførsel handler også om etik.

Vi må stille høje krav til vore politikere – ellers ender vi i muddergrøften. Politikere, hvis opførsel er etisk angribelig eller går ind for en uetisk politik, bør vi straffe med ikke at genvælge dem. De bærer i høj grad ansvaret for den voksende politikerlede, der medfører, at mange egnede ikke stiller op, men vælger et andet job eller en fritidsinteresse. Hvilket gør, at kvaliteten af nye politikere bliver dårligere, og politikerleden breder sig yderligere.

Allan Huglstad afsluttede med denne salut i form af et citat fra den græske filosof Platon, der levede for 2400 år siden:

”De, der er for kloge til at gå ind i politik, straffes ved at blive regeret af dem, der er dummere”! 

Hvilket fik mange af de fremmødte til at trække på smilebåndet!


[1] Etik kommer af det græske ord for “ret vane”. Dvs., at etik handler om rette vaner og handlinger. Nogle mener, at etik er det samme som moral, men det er mere korrekt at sige, at etik er de principper, der ligger til grund for vores moralske handlinger. Etik er altså en slags spilleregler for vor opførsel. Moral og Etik handler om, hvordan man bør opføre sig. Moralsk opførsel er, hvad en person/gruppe anser for sømmeligt og rigtigt for menneskelig handlen. Personens/gruppens etiske overbevisning er udtryk for, hvad person/gruppe anser for gode og hensigtsmæssige mål i livet.

 

Herudover blev der holdt taler af Socialdemokraternes borgmesterkandidat Mikael Smed og Hørsholms eksborgmester og borgerretsambassadør Uffe Thorndahl.

Add Comment

Share
Tweet
+1
Pin